Promluva kostel Zvěstování Páně- Nazaret Izrael

Zvěstování Páně-Nazaret -Izrael    Vážený otče biskupe, drazí spolubratři v kněžské službě vážení přátelé, milí poutníci. Naši společnou pouť prožíváme v měsíci říjnu, který je zvlášť věnován Matce Boží. Nazaret je místo, kde se odehrála jedna z nejdůležitějších událostí dějin spásy. Jediný evangelista Lukáš nám o ní podává zprávu. Lukášovo evangelium nás uvádí do tajemného rozhovoru anděla Gabriela s P. Marií. Anděl Gabriel je poslán k dívce P. Marii, aby ji oznámil, že se stane Matkou Boží. Maria je po slovech anděla překvapena a dává souhlas k naplnění vůle Boží. Souhlas je vyjádřen slovy :“Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle slova tvého.“ Jedním slovem fiat staň se, tvá vůle ať se naplní. To je první Mariino ano. Anděl dokazuje na příběhu Alžběty, že Bůh dokáže to, co nedokáže žádný člověk. V prvním případě Bůh obdařuje životem Alžbětu, ženu, u které již nebylo lidsky možné počít a porodit dítě. V druhém případě Maria byla tak mladá, že to také nebylo možné. Nežila ještě v manželství s mužem. Na tomto příběhu Bůh ukazuje svojí všemohoucnost a pomoc těm, kteří se dají do jeho služby.  Druhé Ano vyslovuje Maria pod křížem v okamžiku, kdy se učedníci ze strachu rozutekli. U kříže zůstal Jan a několik žen. Ježíš ve vrcholném okamžiku svého života svěřuje Janovi svojí Matku. Myslí víc na druhé než na sebe. V Janovi je zastoupena celá církev a tedy každý z nás. Každému z nás dává Ježíš Marii za Matku.  Třetí ano je souhlasem k Boží vůli vyslovované během tisíciletých dějin křesťanství muži i ženami, starými i mladými, lidmi žijícími v manželství i panenství, chlapci i dívkami. Jedním z těch, kteří vyslovili své ano je i kardinál Josef Beran, jehož 130. výročí narození si letos v naší vlasti připomínáme. V letošním roce došlo k naplnění odkazu jeho závěti, když byly jeho ostatky slavnostně převezeny z římského exilu do pražské katedrály a tam uloženy. Během slavnostního obřadu zaznělo 19 úderů na zvon sv. Zikmunda, které symbolicky připomněly 19 let žalářování a nesvobody v nacistických i komunistických táborech. Během tříletého věznění v koncentračním táboře Dachau se kardinál ocitl na okraji smrti. Jen díky obětavosti a nasazení kněží a vytrvalých modliteb věřících přežil a mohl se vrátit do osvobozené vlasti. Během tohoto trýznění učinil slib nikomu neodmítnout pomoc bude-li to v jeho silách a vždy bude stát na straně dobra a spravedlnosti. Tomuto slibu zůstal věrný i po návratu z koncentračního tábora, který po několika letech vystřídala  internace v době komunismu.   Poslední čtvrté ano je to, které má být vyloveno námi samými. Pouť po významných místech, která je spojena s dějinami naší spásy je vždy mimořádná a má nás posunout na naší duchovní cestě za Kristem dopředu. Učiňme tedy také nyní a dnes tento krok a obnovme svojí víru a lásku ke Kristu a církvi. Písmo svaté je Božím slovem, které je inspirované to znamená je plně slovem lidským i Božím. Při čtení a rozjímání nad Božím slovem máme většinou tendenci vnímat ho jako slovo, které je zarámováno do nějakého časového kontextu a je spojeno s konkrétními postavami. A že se nás tedy konkrétně příliš netýká. Přesně opak je pravdou. Příběh P. Marie a její ano k Boží nabídce je výzvou také nám. Stejné Boží slovo zaznívá po tisíciletích k našemu sluchu a žádá odpověď. Přijetím Božího slova do našeho života můžeme tak jako Maria přinášet světu Krista a tak proměňovat svět. Amen Připravená homilie pro bazliku Zvěstování Páně P. Jaroslav Karas

 

Napsat komentář