Slova útěchy při rozloučení

 Vážení přítomní, vítám vás v našem kostele. Scházíme se proto, abychom se naposledy rozloučili se vzácným, pracovitým a oblíbeným člověkem …. Na úvod dnešního rozloučení bych rád řekl dvě myšlenky. Nehledejme odpověď na otázku proč, ale soustřeďme svojí mysl na všechno dobré a krásné co nám….. zanechal. Za druhé největším darem Božího Syna na kříži je odpuštění v italském jazyce je to slovo perdonare = největší dar. Za začátku bych vás rád vyzval k odpuštění a to ve dvou rovinách. Jednak odpusťme……. pokud se něčeho dopustil proti nám a zároveň v duchu poprosme jeho za odpuštění, pokud jsme udělali něco nesprávného. Jen tak dojdou naše duše pokoje a usmíření. My všichni jsme hříšníci před Bohem a proto poprosme za odpuštění.

Vážení rodiče a děti, drazí přítomní, sestry a bratři. V našem životě existují chvíle a okamžiky, které nás naprosto přesahují a které nejsme pochopit svým rozumem. Také dnes prožíváme jeden z obtížně pochopitelných okamžiků našeho života. Shromáždili jsme se v tomto našem kostele, abychom se naposledy rozloučili a za všechno poděkovali našemu…… Jistě bychom si přáli, aby zde tak jako v biblických dobách učinil Ježíš zázrak.  Váš syn s námi dál zůstává ve společenství víry, naděje a lásky. Tato cesta je jediným mostem, který spojuje život přirozený a nadpřirozený. Je jedinou spojnicí mezi mezi životem a smrtí. Během hubertských bohoslužeb jsme se s ….. setkávali a vyznávali naši víru, o které říká Písmo, že dokáže hory přenášet. Víra se opírá o naději, která nám pomáhá projít tímto údolím stínu a smrti. Váš syn je s námi spojen ve společenství lásky, o které říká Písmo, že je silnější než smrt. Jedině v síle této víry a moci Božího slova k vám mohu mluvit..  Pokud se naše víra opírá o dětskou představu Všemohoucího režiséra, který nás vždycky zachrání před bolestí a smrtí pak tuto představu musíme odložit. Svět je následkem neposlušnosti prvních lidí tragicky vychýlen a snoubí se v něm světlo a temnota, život a smrt, bolest a utrpení. Do tohoto hříchem poznamenaného světa poslal Bůh svého jediného Syna Ježíše. Ježíš přišel proto, aby nás hříšné lidi usmířil se svým Otcem. Za toto usmíření zaplatil nejvyšší cenu obětoval svůj život. Ježíš nepřišel odstranit utrpení a smrt, ale přišel proto, aby byl s námi. Vždyť on řekl :“ Nebojte se já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Váš syn byl v této víře pokřtěn. Jeho pracovitost a veselá nálada byla pro jeho spolupracovníky a blízké velkou posilou. Byl přesvědčen o nerozlučitelnost manželské lásky. Souběh okolností ho přivedl do zoufalé situace, kterou vyhodnotil odchodem z tohoto světa.

Kéž ho dobrý Bůh uvede na místo trvalého odpočinku, kde už není zármutek a bolest. Nám kéž dá Bůh sílu, statečnost a odvahu projít touto zkouškou naší víry. Amen.       P. Jaroslav rozloučení s mladým člověkem