Jaký je smysl a význam synody

Shrnutí toho co a proč nás papež zve k aktivní účasti na synodě

     Papež František jako prorok moderní doby ví co je pro svět a tím pro nás důležité. Vybízí nás prostřednictvím svých spolupracovníků k hlubšímu zamyšlení o tom co je církev, a proč je na světě. Proto vyhlásil přípravu na Synodu, která musí vycházet zdola. V rámci přípravy nabízím několik kroků ke správnému pochopení synodního procesu.

Modlitba za průběh synody Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

  1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ v církvi i ve společnosti jdeme po jedné společné cestě.
  2. NASLOUCHAT na této cestě je důležité vzájemné naslouchání.
  3. UJMOUT SE SLOVA všichni jsou vybízeni k tomu, aby diskutovali otevřeně a bez předsudků.
  4. SLAVIT „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
  5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ  synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.
  6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI  dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
  7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.
  8. AUTORITA A SPOLUÚČAST synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost.
  9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT v synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
  10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.

Otázky uvedené u každého z deseti témat mohou být využity jako odrazový můstek nebo užitečný návod. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Není vůbec zapotřebí, aby si diecéze, farnosti nebo jednotlivé skupiny kladly za cíl zodpovědět více nebo snad všechny otázky. Měly by být především nejprve schopny rozlišit téma, které se jich nejvíce dotýkají, a na toto jedno konkrétní téma se soustředit. Účastníci jsou vybízeni, aby sdělovali své zkušenosti z reálného života upřímně a otevřeně a aby se společně zamýšleli nad tím, co jim může Duch Svatý odhalovat, když své zkušenosti sdílí s druhými.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. (Přípravný dokument, 32)