Papež František Urbi et orbi

Promluva papeže při požehnání Urbi et orbi

 

Drazí bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých!

Dnes hlásáme, že On, Pán našeho života, je „vzkříšení a život“ světa (porov. Jan 11, 25). Velikonoce znamenají „přechod“, protože skrze Ježíše se uskutečnil rozhodující přechod lidstva: přechod od smrti k životu, od hříchu k milosti, od strachu k důvěře, od opuštěnosti k společenství. V něm, který je Pán času a dějin, bych chtěl s radostí v srdci všem říct: „Požehnané Velikonoce!“

Kéž je pro každého z vás, drazí bratři a sestry, zvláště pro nemocné a chudé, pro staré lidi a pro ty, kdo procházejí zkouškami a únavou, přechodem od soužení k útěše. Nejsme sami: živý Ježíš je s námi navždy. Kéž se církev a svět radují, protože dnes už naše naděje nejsou rozbity o zeď smrti, ale Pán nám otevřel most k životu. Ano, bratři a sestry, o Velikonocích se změnil osud světa a v tento den, který se dokonce shoduje s nejpravděpodobnějším datem Kristova zmrtvýchvstání, se můžeme radovat z toho, že z pouhé milosti slavíme nejdůležitější a nejkrásnější den v dějinách.

Kristus vstal z mrtvých, skutečně vstal, jak hlásají východní církve. To nám skutečně říká, že naděje není iluze, ale pravda! A že cesta lidstva od Velikonoc, poznamenaná nadějí, postupuje rychleji. První svědkové Zmrtvýchvstání nám to ukazují na svém příkladu. Evangelia vyprávějí o tom, jak ženy o Velikonocích „rychle vyšly z hrobu a s bázní a velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům“ (Mt 28,8). A poté, co Marie Magdaléna „běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi“ (J 20,2), Jan i sám Petr „oba běželi společně“ (srov. v. 4), aby se dostali na místo, kde byl Ježíš pohřben. A když pak o velikonočním večeru potkali Zmrtvýchvstalého na cestě do Emauz, oba učedníci „vstali a vrátili se“ (L 24,33) a pospíchali několik kilometrů do kopce a za tmy, hnáni neuhasitelnou velikonoční radostí, která hořela v jejich srdcích (srov. v. 32). Stejná radost, pro kterou Petr na břehu Galilejského jezera při pohledu na zmrtvýchvstalého Ježíše nemohl zůstat s ostatními ve člunu, ale okamžitě skočil do vody, aby mu rychle vyplul naproti (srov. J 21,7). O Velikonocích se zkrátka cesta zrychluje a stává se závodem, protože lidstvo vidí cíl své cesty, smysl svého údělu, Ježíše Krista, a je povoláno spěchat mu vstříc, naději světa.
Pospíchejme také, abychom rostli na cestě vzájemné důvěry: důvěry mezi lidmi a mezi národy. Nechme se překvapit radostným poselstvím Velikonoc, světlem, které osvětluje temnotu a sklíčenost, v níž se svět příliš často nachází.

Pospěšme si překonat konflikty a rozdělení a otevřeme svá srdce těm, kteří to nejvíce potřebují. Pospěšme na cesty míru a bratrství. Radujme se z konkrétních znamení naděje, která k nám přicházejí z mnoha zemí, počínaje těmi, které nabízejí pomoc a přijetí těm, kdo prchají před válkou a chudobou.

Na cestě je však stále mnoho překážek, které mohou náš spěch za Zmrtvýchvstalým učinit namáhavým a únavným. K němu se obracíme s prosbou: Pomoz nám běžet k tobě! Pomoz nám otevřít svá srdce!

Pomoz milovanému ukrajinskému lidu na cestě k míru a vylij velikonoční světlo na ruský lid. Potěš raněné a ty, kdo ve válce ztratili své blízké, a dej, ať se zajatci vrátí v pořádku a ve zdraví ke svým rodinám. Otevři srdce celého mezinárodního společenství, aby se zasadilo o ukončení této války a všech konfliktů, které svět poznamenaly krví, počínaje Sýrií, která na mír stále čeká. Podpořte ty, kteří byli postiženi mohutným zemětřesením v Turecku a v samotné Sýrii. Modleme se za ty, kdo ztratili rodinu a přátele a zůstali bez domova: kéž se jim dostane útěchy od Boha a pomoci národů.

V tento den ti, Pane, svěřujeme město Jeruzalém, prvního svědka tvého vzkříšení. Vyjadřuji hluboké znepokojení nad útoky z posledních dnů, které ohrožují naději, důvěru a vzájemný respekt potřebný k obnovení dialogu mezi Izraelci a Palestinci, aby ve Svatém městě a v celém regionu zavládl mír.

Pane, pomoz Libanonu, který stále usiluje o stabilitu a jednotu, překonat rozdělení a všem jeho občanům spolupracovat pro společné dobro země.

Nezapomeň na drahý tuniský lid, zvláště na mladé lidi a ty, kteří trpí sociálními a ekonomickými problémy, aby neztráceli naději a společně budovali budoucnost míru a bratrství.

Obraťte svůj pohled na Haiti, které již několik let trpí vážnou sociálně-politickou a humanitární krizí, a podpořte úsilí politických aktérů a mezinárodního společenství o nalezení definitivního řešení mnoha problémů, které trápí toto velmi sužované obyvatelstvo.

Pane, podpoř křesťanská společenství, která dnes slaví Velikonoce za zvláštních okolností, například v Nikaragui a Eritreji, a pamatuj na všechny, kterým je bráněno svobodně a veřejně praktikovat svou víru. Utěšuj oběti mezinárodního terorismu, zejména v Burkině Faso, Mali, Mosambiku a Nigérii.

Utěšujte uprchlíky, deportované, politické vězně a migranty, zejména ty nejzranitelnější, stejně jako všechny, kteří trpí hladem, chudobou a škodlivými důsledky obchodu s drogami, obchodování s lidmi a všech forem otroctví. Pane, inspiruj představitele národů, aby žádný muž ani žena nebyli diskriminováni ani pošlapáváni ve své důstojnosti; aby při plném respektování lidských práv a demokracie byly tyto sociální pohromy uzdraveny, aby se vždy usilovalo o společné dobro občanů a aby byla zaručena bezpečnost a nezbytné podmínky pro dialog a mírové soužití.

Bratři, sestry, objevme také znovu chuť cesty, zrychleme tep naděje, zakusme krásu nebe! Čerpejme dnes energii, abychom kráčeli v dobru a vstříc Dobru, které nezklame. A jestliže, jak napsal jeden asketa a mystik východní církve, „největším hříchem je nevěřit v energii vzkříšení“ (sv. Izák Syrský, Homilie o askezi, I,5), dnes věřme: „Ano, jsme si jisti: Kristus skutečně vstal z mrtvých“. Věříme v tebe, Pane Ježíši, věříme, že s tebou se znovuzrodila naděje, cesta pokračuje. Ty, Pane života, povzbuzuješ naše cesty a opakuješ nám jako učedníkům o velikonočním večeru: „Pokoj vám“. (Jan 20,19.21).

Zdroj: Vatican News, TK KBBS