Adventní Roráty 2018

Farnost Mladá Vožice zve na

Adventní Roráty 2018

Téma  :Jak znovu nalézt radost z modlitby“.

Denně na faře kromě neděle od 3. 12. v 8.00 hod.

1. Sobota 8. 12.   –  Roráty pro rodiče s dětmi

2. Sobota 15.12.  –  Roráty pro starší děti a mládež

3. Sobota  22.12 . – Roráty pro společenství rodin, členy živého růžence.

4. Štědrý den 24.12. Roráty v kapli na Hradě – otevřeno od 8.00-16.00

 Co to jsou roráty?

 Historicky i biblicky se vztahují k příchodu Ježíše Krista na naši zem. Významné historické osobnosti předpovídali novou  mesiánskou dobu, která nastala s příchodem Ježíše Krista. Slovo Advent znamená Příchod a vztahuje se v naší době na Kristovo narození, které si připomínáme o vánocích. Duchovní přípravou jsou roráty. Jedná se o modlitby, zpěvy a četbu Písma sv. Středem lidských dějin je Kristus. „Já jsem alfa i omega, já jsem počátek i konec, já jsem první i poslední“.

„Kdo nemá čas na vztah k sobě, bližnímu a k duchovním hodnotám nemá čas na nic.“ 

 „V adventní době jsem udělala víc práce když jsem chodila na roráty než když jsem byla doma.“…svědectví účastnice rorátů… Podpořte prosíme aktivity farností svojí účastí.

Pozdravy ze Svaté Země

  1. Pozdrav ze Svaté Země 9.10.18  Přejeme pěkný večer a máváme na pozdrav do České republiky ze Svaté Země. Zvlášť do českobudějovické diecéze a farností na Mladovožicku. Po hladkém čtyřhodinovém letu jsme měkce přistáli na letišti v Tel Avivu. Tam na nás čekaly dva autobusy s průvodcem, které nás dovezly po hlavní silnici č.1 z Tel Avivu přes Jeruzalém do Betléma. Po vydatné večeři jsme se ubytovali v hotelu s názvem Paradiso – ráj. Náš hotel je situovaný v palestinské části města, který je na první pohled odlišný od části obývané židy. Historie státu Izrael se začíná realizovat po II. světové válce, kdy díky světovým mocnostem podařilo vytvořit stát Izrael. Původně mělo jít o dva samostatné státy židovský a palestinský. Toto rozdělení se nelíbilo židům a jednostranně vyhlásili nezávislost. Odpor okolních států  vedl k šestidenní válce, ve které židé díky organizovanosti a podpoře zbrojního průmyslu  Sovětského svazu a tehdejšího Československa zahnali nepřátele a ovládli větší část území  než jim původně náležela. Těšíme se na následující dny kdy nás čeká prohlídka a duchovní program na významných místech, která jsou spojena s dějinami spásy. Pamatujeme na naše farnosti a občany Mladovožicka s přáním, aby se nám společně dobře žilo. P. Jaroslav s poutníky
  2. Pozdrav ze Svaté Země 10.10. 18. Poutníci ze Svaté Země zdraví znovu farnosti na Mladovožicku. Dnešní druhý den naší diecézní poutě byl ve znamení prohlídky města Betléma kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, Baziliky Narození Páně a Mléčné jeskyně. Den jsme zahájili po snídani v hotelu Paradiso modlitbou v autobuse, který nás dovezl k Bazilice Narození Páně. Ta leží v blízkosti kostela sv. Kateřiny. Po krátké prohlídce jsme slavili mši sv. ze slavnosti Narození Páně což je vánoční formulář. V tomto netradičním místě a teplém počasí 30 stupňů jsme si zazpívali vánoční koledy a vyslechli vánoční evangelium. Hlavním celebrantem liturgie byl biskup Vlastimil Kročil. V promluvě zdůraznil smysl a význam místa narození Páně. Po skončení bohoslužby jsme pokračovali prohlídkou baziliky Narození Páně. Ve frontě jsme museli čekat téměř dvě hodiny vzhledem k mnoha poutníkům ze všech částí světa. Ale čekání se vyplatilo. Do baziliky vede záměrně velmi nízký vchod, který vyžaduje skutečné sklonění každého poutníka a zároveň ve středověku zabraňovalo jízdu do baziliky na koních a tím i zneuctění chrámu. Vlastní místo narození tvoří nízký obloukový kamenný prostor v jehož okolí stále svítí světla protože Kristus je světlem světa. V podlaze místa narození je velká dobře viditelná Davidova hvězda připomínka rodu Davidova, ze kterého se narodil Ježíš Kristus.  Po skončení prohlídky jsme sestoupili do mléčné jeskyně, kde je  u vchodu pověšen obraz svaté rodiny. Podle tradice se na útěku z Betléma do Egypta sv. rodina zastavila právě zde, aby P. Maria nakojila malého Ježíška. Toto místo je mimořádné také tím, že na přímluvu P. Marie došlo k narození mnoha dětí, přestože lékařská věda tvrdila opak. Děkovné tabulky se svědectvím o narození dětí jsou toho němým důkazem. Posledním místem, které jsme navštívili bylo pole pastýřů. Z vyvýšeného místa jsme mohli sledovat protější kopec, kde malý chlapec David pásl ovce a kde byl také vyvolen a pomazán na krále. Před nádherným přírodním panoramatem jsme si udělali duchovní zastávku s četbou evangelia a krátkou modlitbou. Na těchto místech probíhají archeologické vykopávky. Řada nalezených artefaktů dokazuje prehistorii tohoto vzácného místa.  Město Betlém je velké město s úzkými silnicemi ležící na zvlněném pohoří. Je rozděleno na dvě části arabskou a židovskou. Náš hotel se nachází v arabské části města a během našeho pobytu vnímáme starostlivost hostitelů. Dnes odpoledne se dvě poutnic zastavili v krámku, kde neprodávali žádné jídlo. Když se to prodavač dověděl oznámil, že to není žádný problém a pro jídlo došel. Tímto skutkem udělal našim poutníkům radost. Zdraví P. Jaroslav s poutníky
  3. Pozdrav ze Svaté Země. 11.10. 18 Dnešní den jsme zahájili po snídani výjezdem našeho najatého autobusu z arabské části města Betléma do části židovské, která je oddělena vysokou betonovou zdí. Je to pozůstatek na rozdělení města Betléma. Naše cesta vedla do hlavního města Jeruzaléma. Prvním cílem byla olivová hora. Zde jsme si připomněli evangelium o slavnostním vstupu Ježíše do Jerualéma, které se čte o velikonocích. Olivová hora se nachází na protějším kopci Jeruzaléma to znamená, že obráceným směrem z olivové hory je úchvatný panoramatický pohled na skalnatý vrchol, na kterém se nacházel historicky Jeruzalémský chrám. Po jeho zničení římany a následným střídání různých epoch a vládců se zmocnili posvátného vrchu muslimové a dnes se zde nachází mešita Al Aksá (na konci světa) myšleno od posvátného muslimského města Mekky. V blízkosti této mešity se nachází druhá mešita s nápadně zlatou kruhovou věží. Při její stavbě bylo spotřebováno 80kg zlata. Po prohlídce kostela Pán zaplakal (Dominus flevit) jsme pokračovali  v sestupu úzkými asfaltovými uličkami až ke chrámu národů. Zde se nachází klášter a na zdech fasády jsou upevněny tabulky s modlitbou ve v140 jazycích světa. Nalezli jsme také  modlitbu Otče náš v českém jazyce. Odtud jsme pokračovali až k  arménskému chrámu kde se nachází hrob P. Marie. Naše víra nám připomíná, že tělo P. Marie bylo vzato s tělem i duší do nebe. Historie nám opět praví, že když byl  po nějaké době otevřen hrob kde spočinulo tělo Matky Boží s úžasem a překvapením místo ostatků zde nalezli květiny vydávající líbeznou vůni. Po skončení prohlídky jsme vystoupali až do olivové zahrady kde jsme slavili mši sv. Zde jsme obdivovali olivový háj, kde se nachází prastaré olivy. Někteří badatelé soudí, že pamatují časy před narozením Krista. Naše pouť pokračovala přejezdem našeho autobusu až ke zdi nářků. Zde jsme museli projít kontrolou. Před zdí nářků jsme se mohli na chvíli připojit k modlitbám židů, kteří si zde připomínají slávu jeruzalémského chrámu. Na zpáteční cestě jsme se v autobuse zaposlouchali do  písní židovského národa včetně hymny, která nese až nápadný rukopis našeho hudebního skladatele Bedřicha Smetany. (Vltava). Na závěr jsme poděkovali modlitbou za prožitý den a po výborné večeři jsme ještě stihli noční procházku osvětleným Betlémem. Těšíme se na další den P. Jaroslav a poutníci
  1. Pozdrav ze Svaté Země 12.10. 18 Dnes večer opět posílají poutníci ze Svaté Země pozdrav na Mladovožicko. Dnešní den jsme zahájili hned ráno přesunem z hotelu v Betlémě směrem na dálnici č. 1 do Jeruzaléma. Odtud jsme pokračovali západním směrem přes část, kterou kontroluje Jordánsko. Cesta nás vedla poměrně velkým klesáním během několika hodin jsme  překonali rozdíl 1200m. Cesta od Jeruzaléma vedla pouští a polopouští. Během ní bylo v příjemně klimatizovaném autobuse příjemně kolem 20 stupňů zatímco venku o deset stupňů víc.  Poté, co jsme v dálce uviděli Mrtvé moře jsme se stočili na sever a údolím okolo řeky Jordán jsme pokračovali až kTiberiadskému jezeru, které je největším v Izraeli. Na délku má 21 km a šířka 12 km. Místní ho nazývají harfou, protože svým tvarem připomíná tento nástroj. V jezeru je zakázáno koupání protože voda z jezera se určena jako pitná pro celý region. V poledne jsme zastavili v jedné z restaurací na místní specialitu „Rybu sv. Petra“ název je odkazem na apoštola Petra, který byl povoláním rybář.  Po obědě jsme opět nastoupili do našeho autobusu a pokračovali jsme až ke kostelu, který nese jméno „Primát apoštola Petra“. Připomíná nám biblickou událost ustanovení Petra za prvního mezi apoštoly. V blízkosti kostela, který se nachází na břehu genezaretského jezera jsou venkovní altány pro skupiny poutníků, kteří zde mohou slavit současně několik bohoslužeb najednou, aniž by se navzájem rušili. Po mši sv. jsme pokračovali až k nedávno objevenému biblickému městu Kafarnaum, které se výslovně v bibli několikrát jmenuje. Zde na začátku 20. Století došlo k významným objevům z doby Ježíše Krista. Jedním z odpočinkových částí našeho programu byla  projíždka  lodí na jezeře. Příjemná plavba trvala asi hodinu. Na začátku jsme si zazpívali českou hymnu a připomněli si biblickou událost utišení bouře na moři. Pak služba na lodi pozvala k tanci a zpěvu poutníky. Na závěr plavby jsme dostali malý dárek ve formě certifikátu o plavbě na genezaretském jezeře. Po skončení jsme se přesunuli do místního hotelu, kde budeme následující dny. Jsme rádi, že zde můžeme být a připomínat si důležité události z křesťanských dějin. Zdraví P. Jaroslav a poutníci
  2. Pozdrav ze Svaté Země 13.10. 18. Ráno jsme se probudili do krásného dne plného slunce a tepla. V Izraeli se to říká přesně naopak než u nás. Krásné počasí se zde nazývá pokud je pod mrakem a chladno. Většinu roku je zde slunečno a jasno. Z našeho pokoje, který se nachází v městě Tiberias je překrásný výhled na tiberiadské jezero. V jeho okolí se odehrávaly ty nejdůležitější události v životě pána Ježíše. Po snídani jsme vyjeli opět v klimatizovaném autobusu směrem k jezeru. Po několika kilometrech jsme odbočili do hor až k hoře Blahoslavenství, kde Pán Ježíš vyhlásil progam pro všechny národy. Začíná vždy slovem Blahoslavení (chudí, trpící, plačící, pronásledovaní).. V tomto programu je veliká útěcha a naděje především pro lidi, kteří byli v Ježíšových časech a jsou i dnes na okraji lidské společnosti. Výstižně je to vyjádřeno v jednom příběhu. Jeden muž spadl do studny. Přišel k němu Budhista a začal přemýšlet o lidské bídě, podobně i žid mu vysvětlil, že si za pád může sám a vyhnul se mu. Když přišel Ježíš byl dojat soucitem vlezl do studny a zachránil ho. Bazilika Blahoslavenství leží v pohoří a je zde nádherný výhled na celé jezero.  Po skončení prohlídky nás opět převezl autobus do kostela Zvěstování P. Marii. Jedná se o největší kostel, který je zasvěcen Matce Boží. Na hlavním oltáři je napsáno „Hic verbum caro factum est – zde se Slovo stalo Tělem“. Těmito slovy je vyjádřeno místo kde anděl Gabriel navštívil P. Marii a oznámil jí nazození Božského dítěte. V přilehlém komplexu jsou obrazy P. Marie z mnoha různých národů včetně Česka a Slovenska. Od tohoto kostela je jen pár kroků ke kostelu sv. Josefa, který leží také na původních základech rodinného domu.  V jisté nadsázce je možné říci, že Josef to neměl do domu Marie daleko. V tomto kostele je oltář včetně několika soch, který darovali zbožní moravští poutníci. Na naší pouti jsme pokračovali zastávkou v Káně Galilejské, kde Ježí proměnil vodu ve víno a tak pomohl svatebčanům. Vedle kostela se nachází jakási hodovní síň, která slouží různým skupinám k obnově manželských slibů a požehnání. Kolem 15 manželských párů obnovilo tento slib. Poslední zastávkou na naší cestě byla návštěva hory Tábor. Shodou okolností jsem měl pro poutníky promluvu. V úvodu jsem měl reminiscenci na náš kraj, který má vztah ke Svaté Zemi. Ve farnosti Votice je františkánský klášter, odkud se v 18. století vypravila skupinka mnichů do Svaté Země, aby přinesla nákresy Božího hrobu. Tato cesta skončila po 3 letech a podle plánů, které řeholníci přinesli se postavila přesná kopie Božího hrobu, která se nachází na hřbitově ve Voticích. Při různých příležitostech tam bývá slavena mše sv. Druhým místem, které má vztah ke Svaté Zemi je město Tábor, které bylo pojmenováno po hoře Tábor, na které jsme dnes byli fyzicky přítomni. V promluvě, která byla připomínkou Proměnění Páně na Hoře Tábor jsem se dotknul i postavy Kardinála Josefa Berana a spolu s poutníky jsme se na závěr pomodlili modlitbu, kterou znají naši věřící. Z hory Tábor nás následně dopravili dolů k autobusům asi 15 místné mikrobusy. Hora se zvedá do výšky 575 metrů a místy jsou v obou směrech velké zatáčky. Velké autobusy by to nedokázali zdolat. Po nastoupení do našich autobusů jsme udělali jakési velké písmeno U. Obkroužili jsme  genezaretské jezero a vrátili jsme se na místo do našeho hotelu. Den jsme zakončili plni vděčnosti modlitbou za všechno krásné a milé co jsme dnes mohli prožít. Zdravíme na Mladovožicko do našich farností P. Jaroslav a poutníci
  3.  Pozdrav ze Svaté země 14.10.18  I dnes posíláme pozdrav farnostem na Mladovožicko. Dnešní den je neděle a my jsme zahájili naší pouť ve městě Tibberias. Po snídani jsme nastoupili do našeho autobusu a jeli jsme směrem na Jeruzalém. Na poloviční cestě jsme sjeli z dálnice a pokračovali jsme několik kilometrů kolem zóny, která není dodnes odminovaná. Je to pozůstatek na nepřátelství ze strany Jordánska, které toto území dočasně okupovalo a v některých oblastech jsou ještě miny. Tato místa jsou ohraničená a turistům vstup zakázán. Zastavili jsme na parkovišti a po několika stovkách metrech jsme došli až k řece Jordán. V jednom místě se dá vstoupit přímo do řeky. Cestovní agentura nabízí za několik dolarů plášť s výšivkou ve kterém je možné vstoupit do řeky a obnovit křest. Toto místo je podle tradice místem přijetí křtu Krista od Jana Křtitele a přitahuje stovky poutníků.  Nedaleko odtud je vkusná venkovní kaple, kde se jednotlivé skupiny střídají na mši svatou. Nedělní liturgii jsme slavili tedy na tomto posvátném místě. Po jejím skončení jsme pokračovali do jedné z místních restaurací na oběd. Díky formě švédských stolů jsme se poměrně rychle najedli a naše cesta vedla až k mrtvému moři, které propojuje s genezaretským jezerem řeka Jordán. Vzhledem k tomu, že se využívá voda z Jordánu na závlahový systém se jí do mrtvého moře příliš nedostane a průběžně již několik let hladina v mrtvém jezeře klesá. Odpoledne jsme prožili koupelí v tomto jezeře, které díky vysoké hladině soli je skutečně mrtvé. Sůl a přírodní minerály jsou však zdrojem regenerace a z přírodního bahna se vyrábí celá řada kosmetických výrobků, které jsou k dispozici za přijatelné ceny. Doporučuje se být 20 minut ve vodě a poté vyjít z jezera případně se potřít bahnem a po 20 minutách se omýt a celou proceduru opakovat. Voda v mrtvém jezeře je skutečně velmi agresivní a může vážně poškodit polykací systém člověka. V této vodě se také nedá plavat. Díky vysoké koncentraci soli nadnáší tělo tak, že se může volně nadnášet a nemusí dělat žádné pohyby. Po skončení koupele jsme opět pokračovali směrem na Jezuzalém. V krátké době jsme museli překonat více než 1000 metrů. Mrtvé moře leží totiž v záporné výšce téměř -300 p. hladinou středozemního moře. Na cest jsme udělali ještě jednu krátkou zastávku do pouště. Vystoupili jsme z autobusu a po několika minutách jsme spatřili skutečnou poušť dunami s navátým pískem. Přítomnost turistů neušla místním beduínům a za malou chvilku se okolo nás objevili chlapci na oslíku s malým oslátkem a nabízeli k prodeji šály a drobné přívěsky. V poušti dodnes žijí ve velmi chudých podmínkách beduíni, kteří se starají o obce a kozy. Příležitostně si vydělávají prodejem drobných věcí turistům nebo svezením na velbloudu. Tato ušlechtilá a krásná zvířata jsou ozdobou celého orientu a jsou nedílnými společníky a průvodci karavan. Stejně jako v Ježíšových dobách i dnes putují karavany beduínů z místa na místo a hledají pro svá stáda vhodnou pastvu. Přes dva Czechpointy jsme se šťastně vrátili do Betléma. Tentokrát nocujeme v Grandhotelu. Těšíme se na zítřejší den kdy půjdeme po stopách Ježíše Krista a navštívíme starý Jeruzalém.        P. Jaroslav a poutníci.
  4. Pozdrav ze Svaté země 15.10. 18  Dnešní předposlední den ve Svaté zemi jsme začali opět po velmi dobré snídani výjezdem z betlémského Grand Hotelu do Jeruzaléma. Po příjezdu na parkoviště jsme pokračovali úzkými kamennými uličkami, které byly přeplněny prodavači zboží. Ti se při pohledu na poutníky mohli přetrhnou v nabízení zboží. Někteří používali i česká slova. Dnešní den jsme měli vyhrazený na závěr  Ježíšovi cesty – na křížovou cestu, kterou jsme fakticky procházeli jako on před dvěma tisíci lety. Křížová cesta začíná prvním zastavením tedy odsouzením Ježíše a  postupně nás přivádí až na Golgotu a k Ježíšovu hrobu. Jednotlivá zastavení procházejí přímo úzkými jeruzalémskými uličkami kde může projet v jednom směru jedno auto. Jedno zastavení prochází vede přes obchod a znovu na ulici. Obchodníci jsou na poutníky zvyklí i když poutníci nesou kříž.  Jednou z úchvatných staveb  je kostel, který se nachází na místě kde byl vsazen Kristův kříž na Golgotě. Poutníci se musí obrnit trpělivostí protože dvou hodinové fronty k uctění tohoto místa nejsou výjimkou. Vzhledem k mojí premiéře ve Svaté Zemi jsem si nemohl tuto možnost nechat uniknout. Místo zasazení kříže do Božího hrobu jsem uctil políbením a krátkou modlitbou za všechny naše farnosti ty živější i ty pomalu umírající… Hned po skončení této pobožnosti jsme pokračovali k uctění Božího hrobu, který se nachází několik desítek metrů od Golgoty. I tady bylo hodně poutníků, ale vše jsme zvládli rychle. Skutečnost, že Kristus trpěl celý den není nic ve srovnání s našimi obtížemi. Pak nás čekal krátký odpočinek a návštěva hrobu krále Davida. Tento panovník patří k nejvýznamnějším židovským králům a díky němu se postavil Jeruzalémský chrám.  Před mší sv. ve Večeřadle jsme stihli ještě navštívit kostel kde byl Kristus vězněn. Viděli jsme schody po kretých ho vojáci vedli i vězení kde byl stráží hlídán. Večeřadlo se nachází nedaleko a je místem, kde Ježíš slavil Poslední večeři se svými učedníky. Připomněli jsme si svátost kněžství a eucharistie. Večer jsme se plni radosti a pokoje s díkem za krásný slunečný den  vrátili do našeho Grand Hotelu na poslední noc. Zítra nás čeká návštěva Betánie kde Ježíš vzkřísil Lazara a potom odjezd na letiště dá-li Pán večer budeme v Praze na Letišti a noc budeme trávit doma v české republice. Děkujeme za krásný pobyt plný duchovních zážitků.
  5. Pozdrav ze Svaté Země 16.10. 18 poutníci zdraví ještě jednou farnosti na Mladovožicku tentokrát z letiště v Tel Avivu ve 14.30. Ráno jsme se rozloučili bohatou snídaní  v našem Grandhotelu  a nasedli jsme do autobusu, který řídil řidič Mohamad mluvící plynně třemi jazyky. Naše cesta vedla do Ein Karem místa narození sv. Jana Křtitele. A kostela Navštívení P. Marie. Na parkovišti jsme vystoupili a navštívili kostel, který připomíná narození předchůdce Páně sv. Jana Křitele. Po krátké prohlídce jsme prošli údolím až ke kostelu, který připomíná setkání sv. P. Marie se sv. Alžbětou. Písmo sv. uvádí, že Maria se vydala z Nazareta do Ein Karem je to přibližně 180 kilometrů. Důvod proč podnikla tak dlouhou cestu je opět odhale v Písmu. Maria šla navštívit svojí příbuznou proto, aby se s ní podělila o radost, kterou se dozvěděla od anděla Gabriela a současně chtěla vidět svojí příbuznou, která očekávala rovněž narození děťátka. Po cestě jsme míjeli památník na židovský holocaust Šoa Had Vašem. Na jednom z kopců je vysunut dobytčí vagón přesně takový jakým byli židé odváženi do koncentračních táborů. Na zpáteční cestě na letiště jsme ještě zastavili v Betánii kde žili Maria a Marta s jejich bratrem Lazarem. Ten onemocněl a zemřel. Když přišel Ježí do domu Marty a Marie hned mu o Lazarovi pověděli. Ježíš přišel ke hrobu a nařídil Lazarovi, aby vyšel z hrobu. Po chvíli skutečně ten, který byl v říši zemřelých vyšel z hrobu a připojil se k zástupu, který byl úžasem jako bez sebe. Tímto zázrakem Ježíš dokázal, že je skutečně Božím synem. Současně tento zázrak byl předzvěstí Velkého pátku a soboty Vzkříšení. Během zpáteční cesty jsme viděli novou mešitu vystavěnou z krásných pískovcových kamenů se čtyřmi minarety. V jedné chvíli se ozval hlas, který svolával muslimy k modlitbě. Podobný hlas jsme slyšeli i ráno a večer. Pravověrní muslimové se pravidelně setkávají k modlitbě. Z Betánie jsme si to zamířili rovnou na letiště a odtud směrem na západ přes středozemní moře, Turecko, Bosnu Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko a Česko. Let je naplánovaný na čtyři hodiny. Tak děkujeme Izraeli, Jeruzalému za všechno krásné a milé co jsme mohli vidět a navštívit. Deo Gratias P. Jaroslav s poutníky českobudějovické diecéze Náš řidič byl Mohamad a provázeli nás dva duchovní  Stefan Oslovic z košické diecéze a Viliam Pavlíček z Rožňavské diecéze.

PS: v 17.45 posílám před odletem z TelAvivu poslední pozdrav našim přátelům do České republiky. Úspěšně jsme prošli všemi kontrolami a těšíme se na návrat do vlasti. Pouť jsem obětoval za naše farnosti a za požehnání pro naše čtenáře. Zdraví P. Jaroslav a stovka poutníků z českobudějovické a pražské diecéze

 

10x ne istanbulské smlouve

10 x „NE“ ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
(dále jen IÚ)
ZÁKLADNÍ INFORMACE O IÚ
IÚ je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR – tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím bv došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE“:
COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE LEUROPE
1. NADBYTEČNOST IÚ
V ČR již nyní máme zákony, které účinně potírají domácí násilí a násilí páchané na ženách (např. zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím). Samozřejmě je možné provést dílčí novelizaci stávajících právních předpisů, ale není třeba přijímat problematický dokument IÚ s jejími negativy. Z mezinárodní smlouvy IÚ nebude možné vybírat jen některá ustanovení, bude muset platit celistvě – i se všemi negativními dopady na naši společnost.
2. NEVYVÁŽENOST, DISKRIMINACE|
IÚ poukazuje především na násilí páchané muži na ženách, ale opomíjí opačný vzorec, a taktéž násilí mezi ženami navzájem. Veškeré násilí staví IÚ jako genderově motivované násilí především ve vztahu k ženám, takže tím nálepkuje muže jako násilníka. Tímto se stává diskriminační a může být spojeno i s mnoha křivými obviněními. IÚ tedy předkládá násilí na ženách vždy jako genderově podmíněné (tj. násilí na ženě proto, že je žena), ačkoliv tomu tak vůbec být nemusí. Je totiž mnoho násilí, jehož příčinou jsou drogy, alkohol, psychické problémy a nemoci, finanční krize, majetek atd.
v r r v v
3. ZPOCHYBNĚNI A POSTUPNÁ LIKVIDACE RODINY (ŽENA + MUŽ + DĚTI)
IÚ deklaruje, že jejím cílem je prevence a potírání násilí na ženách, ale požaduje po státech, aby při realizaci IÚ zaváděly genderovou ideologii. Ta se snaží smazat (odbourat) rozdíly mezi muži a ženami. Pokud se tyto rozdíly podaří odstranit, tak se tím (podle zmíněné teorie) výrazně sníží ■—y násilí páchané na ženách. Ve skutečnosti to znamená, že stát bude zasahovat do
nejvnitřnějších vztahů, individuálního rozdělení úloh v manželství a do rodičovského práva na výchovu dětí. V mnoha státech již byly odstraněny pojmy „otec a matka“ a nahrazeny označením „rodič 1, rodič 2″. Německo v r. 2017 zavedlo tzv. třetí pohlaví. V některých zemích již byli sezdáni například tři gayové, tři lesby apod. Jedná se o pouhý začátek. Manželství a rodina se tak snadno mohou stát nespecifikovaným útvarem mnoha osob. Je třeba si položit otázku, jak se v takovém prostředí mohou zdravě vyvíjet děti? Psychologové jasně hovoří, že lidé, kteří ve svém dětství neprožijí lásku ze strany otce i matky, jsou mnohem více ohroženi psychickými problémy při utváření vlastní osobní identity.
4. GENDEROVÁ IDENTITA – proti vědě a zdravému rozumu
IÚ chce zavést do našeho právního řádu pojem genderová identita. V čl. 4 IÚ se totiž zakazuje diskriminace nejen na základě pohlaví, ale i genderové identity. Co je tím míněno? Jedná se o vlastní subjektivní identifikaci – rozhodnutí člověka podle toho, jak se v dané chvíli cítí. Údajně se nemáme fixovat pouze na mužské, případně ženské pohlaví a heterosexualitu, protože to jsou hlavní příčiny útlaku a násilí. Proto má být pohlavních identit mnohem více. Podle australské komise pro lidská práva bylo v roce 2012 cca 23 rodů (ukázka některých: muž, žena, homosexuál, bisexuál, transgender, trans, transsexuál, androgyn, agender, pansexuál, drag king, brotherboy atd.). Úplně se odbourává poznání vědy, že se rodíme jako muži a ženy s jasně danými specifickými znaky v každé tělesné buňce (chromozomy XX – žena a XY – muž).
5. ZPOCHYBNĚNÍ ALIKVIDACE TRADIC A KULTURY SPOLEČNOSTI
V čl. 12 IÚ požaduje vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, které jsou založené na stereotypním pojímání rolí mužů a žen a na podřízenosti ženy. Nejsou stanoveny žádné hranice a vymezení, lze si pod tímto představit téměř vše, včetně plnění mateřských povinností nebo manželských zvyklostí (manželství muž a žena).
6. NOVÁ STÁTNÍ IDEOLOGIE|
IÚ předkládá ideologický pohled, který sice není přijímán většinou, ale přesto se jí většinová populace bude muset podřídit. Stát se ratifikací IÚ v čl. 14 zavazuje, že bude prosazovat a zohledňovat genderové hledisko na všech úrovních škol, ve státních institucích i v soukromém sektoru (sport, volnočasové aktivity, kulturní zařízení, média). Toto ovšem odporuje Listině základních práv a svobod a demokratického zřízení státu.
7. PŘEDNOST IÚ PŘED VNITROSTÁTNÍM PRÁVEM|
IÚ bude prozařovat do celého právního řádu ČR. Stanoví-li naše zákony něco jiného než IÚ, bude muset platit ustanovení IÚ. Veškeré právní předpisy IÚ jsou ovšem nejednoznačné, dají se vykládat různě! IÚ bude moci nastolit genderový pohled do celého právního řádu a může se dotýkat prakticky všeho, na co si občan vzpomene. Při jejím výkladu tak může otevřít a umožnit likvidaci tradic a kulturního dědictví národa, zákaz rozdílného náboženského vyznání, likvidaci manželství a rodiny, devalvaci významu mateřství, likvidaci práva rodičů na výchovu dětí, v případě „neposlušnosti“ odebírání dětí dle příkladu norské sociální služby Barnevernet, adopci dětí homosexuály, právo na změnu pohlaví, sexuální promiskuitu a deviantní sexuální praktiky, zavírání škol, firem a institucí, které budou svoji činnost vykonávat v rozporu s genderovou ideologií.
8. NOVÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ŠKOL OD MŠ PO VŠI
GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION
f
Na všech úrovních vzdělávání musí být do osnov zařazen materiál k tématům: rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, genderově podmíněné násilí vůči ženám, právo na osobní integritu. To znamená, že už v MŠ a ZŠ budou dětem podsouvány určité nestereotypní role, například že děti mají právo si vybrat, jestli se cítí být dívkou nebo chlapcem, případně zvolit si novou genderovou identitu.
Závažný problém nastane, když rodiče nebudou souhlasit s výukou genderové ideologie! Jak se bude řešit tento rozpor konkrétně, není v IÚ blíže specifikováno. Stát ovšem má dle IÚ povinnost přijmout VŠECHNA potřebná opatření na účel podpory těchto změn a zásahů.
9. GREVIO – DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM IÚ
Pro kontrolu dodržování IÚ je určen monitorovací orgán GREVIO, který by měl být složen z 10 – 15 členů obou pohlaví (v současnosti tvoří pouze 10 žen!). Jedná se o orgán, jehož členové mají maximální – de facto doživotní imunitu a jejich dokumenty nepodléhají cenzuře. Mají však veliký vliv na národní legislativu, mohou získávat informace od nevládních organizací a občanské společnosti. Tzn., mohou získávat různá radikální, případně nepravdivá stanoviska (především v otázce genderové problematiky) a na tomto základě donutit ČR ke změně legislativy. Z dosavadní praxe kontroly GREVIA v jednotlivých státech, které již IÚ ratifikovaly, je zřejmé, že pohled toho monitorovacího orgánu není neutrální, ale sleduje převážně genderové hledisko.
10. VYSOKÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Dle IÚ musí státy vyčlenit „dostatek“ finančních ‚ prostředků na několik účelů:
finanční úhrada nákladů kontroly GREVIA, financování neziskových
organizací činných v oblasti ochrany žen a prosazování zásad IÚpředevším gender
kritérií, vytvoření nových orgánů ke splnění všech úkolů stanovených IÚ (koordinace, implementace, monitoring, vyhodnocování, vytváření statistik, informační povinnosti, průzkumy, prevence…), odškodňování obětí, zajišťování jejich potřeb včetně bydlení, vzdělání či zaměstnání, změna vzdělávání na všech úrovních, včetně MŠ. Toto vše představuje opravdu vysokou finanční náročnost – výdaje by byly hrazeny daňovými poplatníky včetně těch, kteří by s nově nastolenou politikou genderové ideologie nesouhlasili.

Istambulska_smlouva_úskalí_fakta

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA A GENDER – ÚSKALÍ A FAKTA
 
Tento dokument obsahuje 15. základních bodů, které upozorňují na úskalí tzv. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY. V textu jsou předkládány pouze jasné a srozumitelné argumenty.
ISTANBULSKÁ ÚMLUVA (dále jen IÚ) „O předcházení násilí na ženách a domácímu
násilí a boji proti němu" se na první pohled jeví, jako chvályhodný počin. Když se ovšem zaměříme podrobněji na text úmluvy, tak zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a dokonce absurdit, které by v konečném důsledku měly velmi negativní dopad na naši společnost.
1) K čemu ISTANBULSKOU ÚMLUVU?
První otazník vyvstává, proč je nutné ratifikovat ISTANBULSKOU ÚMLUVU (Úmluva
Rady Evropy), když již několik let máme schválenou legislativu a zákony, které účinně potírají domácí násilí a násilí páchané na ženách.
Jedná se o zákon č. 135/2006 Sb. „Na ochranu před domácím násilím" (www.domacinasili.cz). Všechny skutky násilí jsou v Česku již nyní trestné. Samozřejmě i přesto je možné do výše zmíněného zákona zahrnout i jiné formy násilí. Není tedy sebemenší důvod, proč bychom museli ratifikovat IÚ. Je naprosto samozřejmé, že odmítáme násilí na ženách, ale toho lze dosáhnout mnohem efektivněji vlastní legislativou, aniž bychom se zavazovali k problematickému dokumentu, který ve svém jádru obsahuje velmi nebezpečné a ideologické prvky. V případě ratifikace bude kontrolní orgán GREVIO (momentálně jej tvoří 10 osob) rozhodovat, co jsou, případně nejsou vhodná pravidla, názory a postoje pro naši společnost. Naše legislativa se bude muset podřídit požadavkům GREVIA.
Uvádím jeden z mnoha příkladů, které potvrzují, že hlavním cílem IÚ není pomoc ženám, které se staly obětí násilí:
Spišská charita na Slovensku již mnoho let účinně pomáhá týraným ženám. Proto se vedení rozhodlo požádat o dotaci, aby rozšířili své služby. Vše nasvědčovalo tomu, že jejich projekt bude schválen. Žádost byla ovšem zamítnuta,
1
s tím, že se jedná o křesťanskou organizaci, která nepropaguje GENDER principy. Na tomto příkladě je jasně vidět, že hlavním cílem IÚ není pomoc týraným ženám, ale prosadit GENDER jako společenskou normu. Více viz odkaz:
Ing. Mgr. PhDr. Ing. Pavol Vilček – diecézní ředitel Spišské charity: https://www.youtube.com/watch?v=pGYr8dfHTHc
JUDr. Mgr. Anton Chromík, Phd.
https://www.youtube.com/ watch ?v=Zguifm U7cas
2) Podle IÚ je mezi muži a ženami nesmiřitelný boj, který je příčinou násilí
IÚ ideologicky tvrdí, že násilí na ženách je pácháno proto, že je veden „nesmiřitelný" boj mezi mužským a ženským pohlavím. To je podle IÚ hlavní příčina veškerého násilí.
Ideologicky zaměřená část textu ISTANBULSKÉ ÚMLUVY:
Násilí na ženách je projevem historicky nerovnocenného rozdělení síly mezi muži a ženami, které vedlo k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen muži, a k zamezení plnohodnotného rozvoje žen.
Jedná se samozřejmě o nepravdivou informaci, protože víme, že nerovnocenné rozdělení síly případně jakákoliv rozdílnost v pohlaví není hlavním důvodem násilí.
S násilím se totiž běžně setkáváme i u stejného pohlaví, v ženském i mužském kolektivu (ženy páchají násilí na ženách a nejinak jsou na tom i muži). To znamená, že příčinou násilí není rozdílnost v pohlaví, jak nepravdivě tvrdí IÚ, ale aspekty a vlivy jako jsou např. drogy, alkohol, problematická finanční situace, depresivní stavy a mnohé jiné záležitosti.
https://www.youtube.com/watch ?v=FxkYtaXGL6U
Muž a žena zde nejsou proto, aby proti sobě bojovali (a my tento boj podporou IÚ ještě legitimizovali), ale aby vzájemně spolupracovali a ve své rozdílnosti se doplňovali. Děti se nerodí z nesmiřitelného boje, ale naopak z lásky a vzájemné spolupráce, která má být vrcholem jejich vztahu.
https://www.youtube.com/watch ?v=1kfJO mXhCI
3) Podle IÚ a teorie GENDER odstraníme násilí ve společnosti tím, ze smažeme rozdíly mezi muži a ženami
Zní to skutečně neuvěřitelně, ale podle zmíněné teorie odstraníme násilí na ženách tím, že zrušíme rozdíly mezi muži (mužskost) a ženami (ženskost), zjednodušeně – zrušíme rod (v následujících bodech jsou předloženy podrobné informace, které zmíněnou skutečnost jednoznačně potvrzují).
Tyto kroky se mají uskutečňovat odstraňováním tzv. stereotypních rolí mužů a žen, a naopak je třeba podporovat a předkládat tzv. nestereotypní role. Tyto ideologické snahy se budou vnucovat dětem a studentům na všech úrovních vzdělávání. Jak bylo potvrzeno jistou aktivistkou a propagátorkou IÚ, tak stereotypní rolí je mimo jiné chápáno i tradiční heterosexuální manželství (manželství jednoho muže a jedné ženy). Tento model je údajně zastaralý a je třeba jej nahradit novými alternativami, přičemž počet členů v tomto útvaru nehraje roli.
https://www.voutube.com/watch?v=E1O9VboWNAo
Výňatek z IÚ:
„Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži." (Úmluva, Článek 6 – Politika citlivá ke genderovým problémům).
„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů." (Úmluva, Článek 12 – Obecné závazky, str. 7)
„Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků."(Úmluva, Článek 14 – Vzdělání, str. 8)
Tento ideologický pohled má být ratifikací závazný pro všechny oblasti společenského života – jednotlivce, rodiny, firmy, spolky, kulturu a státní instituce – především školy.
3
4) Odstraňování GENDER-ových stereotypů pomocí tzv. „rodového zcitlivování"
Jak bylo zmíněno. Jeden z cílů IÚ je odbourávání tzv. rodových stereotypů, které mají být nahrazovány netradičními rolemi – GENDER-ovými principy. Aby byl tento krok úspěšný, je nutné zasáhnout celoplošně vzdělávací systém, to znamená aktivně působit ve školách na všech vzdělávacích stupních.
Hlavní myšlenka této GENDER-ové teorie je tvrzení, že sexualita a pohlaví nejsou dány biologicky, ale naopak si pohlaví můžeme zvolit podle toho, jak se momentálně cítíme.
https://www.youtube.com/watch?v=VB5e8W5q6aM
Odborné vyjádření lékařů, psychiatrů, psychologů, pedagogů, biologů a sociologů na Slovensku k otázce rodového zcitlivování a GENDER-ové teorie:
https://rodovescitlivovanie.wordpress.com
Video příspěvek k vyjádření odborníků:
https://www.youtube.com/watch?v=-jKX2Iy-u o
Příklad z příručky pro pedagogy dětí předškolního věku, která je schválená berlínským senátem:
„Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se nyní jmenuje Ben".
https://www.youtube.com/watch?v=9BiS4tnthks&t=6s
5) Zrušení slov „otec" a „matka" a nahrazení pojmem „rodič x"
Pokud podle teorie GENDER není rozdíl mezi mužem a ženou, tak je zřejmé, že propagátoři budou usilovat o odstranění stanovené hranice mezi pohlavími.
Nejvýznamnější průkopnice GENDER ideologie Judith Butlerová zaměřila svoji pozornost zvláště na podkopávání identity muže a ženy. J. Butlerová tvrdí ve své knize „Gender Trouble – Feminism and the Subverzion of Identity", že muž a žena, manželství a rodina, otec a matka, sexualita a plodnost prý na přirozenost nemají žádný
nárok, ba naopak ospravedlňují nadvládu mužů nad ženami a nadřazenost heterosexuality nad všemi ostatními formami sexuality.
Již v roce 2010 doporučila Evropská unie členským státům, aby vynechaly výrazy otec a matka z oficiálních dokumentů. Podle ní podněcují sexismus (míněno sex = rod).
Moldavsko v r. 2014 schválilo návrh zákona na zrušení slov „otec" a „matka". Dokument byl přijat v souladu s Národním programem na podporu genderové rovnosti v letech 2010-2015 a akčním plánem a jeho realizací v letech 2013-2015.
Podobná situace nastala v Litvě. Obdobné snahy můžeme pozorovat v USA, Francii, Skandinávii, Anglii, Německu apod. LGBT aktivisté považují pojem „otec" a „matka" za diskriminační.
V některých norských školkách je již nežádoucí oslovovat "on" nebo "ona". Musí být použit neutrální výraz "přátelé". Nežádoucí je také rozdělení barev růžová a modrá. Pohádky o Popelce či Sněhurce jsou taktéž nepřípustné.
Německo v minulém roce (r. 2017) schválilo třetí pohlaví.
V některých zemích se dokonce mluví o zrušení rodných čísel, které mají být nahrazeny čísly rodově neutrálními – s označení BIFO.
Ve všech zmíněných případech nahrazují slova „otec" a „matka" GENDER-ově „neutrální" výrazy „rodič 1" a „rodič 2". Jak jistě správně tušíte, jestliže dojde k přijetí pojmu „rodič x", tak samozřejmě nic nebrání v tom, aby se počet osob tvořících „rodinu" libovolně rozšířil i na další – např. „rodič 3, 4, 5" atd.
Co v tomto případě budeme chápat jako rodinu? Dovolíme, aby se rodina stala neomezeným a blíže nespecifikovaným útvarem několika osob? Pokud půjdeme tímto směrem, tak vytvoříme společenský chaos, rozpad hodnot a především destrukci institutu rodiny.
5
První příklady můžeme pozorovat již nyní:
V Thajsku se oženili tři gayové. Joke (29), Bell (21) a Art (26)
V roce 2013 v Massachusetts v USA proběhla svatba tří lesbiček
V roce 2017 v Medelinu v Kolumbii se oženili tři gayové: V. H. Prada, J. A. Rodriguez, M. J. Bermudez
Parlament Slovenské republiky 4. 6. 2014 schválil novelu zákona, kterou povýšil manželství muže a ženy. Do Ústavy byla zahrnuta věta: "Manželství je jedinečným svazkem mezi mužem a ženou. Slovenská republika manželství všestranně chrání a napomáhá jeho dobru".
6) Důležitost mužského a ženského faktoru při výchově dětí
Mnoho odborníků, psychologů a psychiatrů upozorňuje na klíčové faktory, které jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte:
Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc.:
https://www.voutube.com/watch?v=ims9wclD7L8&t=37s
Psycholog a psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda: https://www.youtube.com/watch?v=1HA76uCXKi4 https://www.youtube.com/watch ?v=-jKX2Iy-u o
Mark Regneruse profesor sociologie na Texaské univerzitě v Austinu:
Vyjadřuje se k problematice výchovy dětí v homosexuálním prostředí v článku nazvaném „ZNEUŽITI VĚDY", cituji:
Děti potřebují matku i otce:
„Nakonec zůstává otázka: co je nejlepší pro děti? Odpověď na tuto otázku se nezměnila. Děti na celém světě nechtějí chvilkovou lásku. Přejí si pevnou a stabilní přítomnost matky a otce, v nejlepším případě jejich vlastní matky a vlastního otce. Uvědomuji si, že to není vždy možné, ale nepředstírejme, že na tom nezáleží.
Za frázemi o „rozmanité skladbě" domácností, „vyvíjejícím se pojetí" rodiny a „zkušenostmi přechodu" tak obvyklými pro domácnosti homosexuálů, jsou skutečné děti, které milují své matky (a otce), ale protiví se jim otřesy, kterým jsou běžně vystaveny.
Připomíná mi to příklad, jež mi nedávno vyprávěl profesor z jiné univerzity, který bydlí vedle jedné ženy – matky -, jež během několika uplynulých let, kdy jsou sousedy, prošla třemi homosexuálními vztahy. Profesor řekl, že vždy, když si hraje na zahradě s dětmi, všimne si sousedčina syna, který na ně hledí přes plot, sleduje je a touží po životě v takové rodině. Chlapcova matka, jež si to uvědomuje, si profesorovi stěžovala: „Dělám vše, co je v mých silách."
Obávám se, že vysvětlení řídících proměnných a nepřímých vlivů bude pro toho chlapce jen malou útěchou. Touží po otci – a zaslouží si ho."
7
PhDr. Jaroslav Šturma, klinický psycholog:
«Jsem přesvědčen, že dítě má právo na matku a na otce, na oba dva ve vzájemné interakci. Je důležité, aby identifikačními postavami byly osoby, které s dítětem spojuje hluboký vnitřní vztah, založený na trvalé spolu-přítomnosti zúčastněných. Dítě se tak má šanci identifikovat s osobou téhož rodu, zároveň však zakouší interakci mezi oběma rodiči, a tak se učí rozumět druhé polovině lidstva, osobám opačného rodu. Zároveň si osvojuje komunikační dovednosti, jež mu usnadňují přístup k nim. Interakce s rodičem opačného rodu umožňuje dítěti prožívat, aktivovat a kultivovat i druhý pól lidské existence. Při řízení o osvojení je třeba usilovat o vytvoření optimálních podmínek pro vývoj dítěte. Psychoterapeutická praxe jednoznačně ukazuje, že jedinci, kteří nebyli v dětství vychováváni ve stabilním a milujícím prostředí tvořeném otcem a matkou, jsou více ohroženi psychologickými problémy při utváření vlastní osobní identity, než ti, kteří vyrůstali v prostředí strukturovaném jinak.
Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., se zabývá klinickou a sociální psychologií se zaměřením na instituci rodiny:
mm X f X a X V I X v V V X
„Homosexuálové jsou výrazné nehomogenní, značné uzavřená minorita. Někteří sice opravdu dosahují oné plné psychické a sociální pohody, ale obecně platí, že homosexuálové mívají ve své minulosti mnohem vetší procento zneužiti a tyrani nez ostatní populace. S týráním a zneužíváním v dětství jde samozřejmě i větší pravděpodobnost opakování těchto vzorců v jejich životě s případnými svěřenými dětmi. Bohužel ie i větší pravděpodobnost doprovodných sexuálních úchylek. Je tedy těžké s uspokojivou pravděpodobností zaručit, že daný homosexuál nebude mít navíc ještě deviantní preference. Například netroufl bych si dát dvěma homosexuálním mužům do péče malého kluka, aby nevznikla trojka. Jenže dát dvěma mužům do péče dívku, je podobně absurdní. Vždyť nebude mít doma žádný ženský vzor.
Kolegyně zažila případ, kdy si o hostitelskou péči zažádalo v krátkém období několik mužů. Spíše šestým smyslem, než nějakým testem pojala podezření, že s dotyčnými muži něco není v pořádku. Tak je za cenu hádek, stížností a masivního odporu poslala na nestandardní sexuologické vyšetření, které potvrdilo její zlou předtuchu – byla to domluvená parta pedofilů, kteří si chtěli v NRP
opatřovat děti pro svou trestnou činnost. Osobně neznám mnoho psychologů, kteří by měli odvahu jít do války s podobnou nátlakovou lobby a ustáli ji.
Homosexuální páry jsou mnohem méně stabilní, než vztahy heterosexuální. Dítě zažije rozvod u homosexuálního páru s větší pravděpodobností než u heterosexuálních rodičů. Vzhledem k těmto okolnostem bych ponechal právní situaci tak, jak je dnes. Homosexuál si může zažádat o dítě jako samožadatel(ka). To znamená, že se dítě může právně dát jednomu z registrovaného páru s tím, že psychologické posudky se vyhotoví na celý rodinný systém, ve kterém dítě nakonec žije. Tento přístup je vůči homosexuálům už tak hodně benevolentní."
https://www.youtube.com/watch ?v=GSSluOXN-lE
http://www.lifenews.sk/19488/homosexualny-odbornik-na-detsku-psychiatriu-obvinenv-z-
pedofilnej-pornografie
7) IÚ zavazuje k financování neziskových organizací
IÚ podmiňuje odvod nemalých finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu zvláště GENDER neziskových organizací.
„Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost." (Úmluva, Článek 8 – Finanční zdroje, str. 6)
8) Kontrolní orgán GREVIO
Pro kontrolu a dodržování (zvláště GENDER-ové vyváženosti), je určen monitorovací
nástroj GREVIO, který tvoří tzv. „expertní skupina" složená z 10-ti žen. Jen pro zajímavost zmíním, že GREVIO by mělo být (podle IÚ) genderově „vyvážené" (tzn. 50% žen a 50% mužů). Samozřejmě tomu tak není, proto jediné „omluvitelné" hledisko, z pohledu GENDER-u by bylo, že 5 z těchto žen se cítí jako muži, (to znamená, jsou 100% „muži") a proto kvóty splňují. https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members
9
IÚ (dokument Rady Evropy) se rovněž promítne do rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (jež je také institucí Rady Evropy) a v případě, že ČR IÚ ratifikuje, bude nucena přistoupit k legislativním změnám také skrze rozhodovací činnost ESLP, jež má silný vliv na rozhodování vnitrostátních soudů.
Nyní jsou k dispozici již první závěry a hodnocení skupiny GREVIO. Praxe mluví jasně – GENDER je v hodnocení jedním z nejdůležitějších měřítek.
GREVIO například Dánsku vytklo, že problematiku domácího násilí řeší příliš neutrálně a musí více zohledňovat genderové hledisko. Rakousko sice pochválily za některé genderově sensitivní učebnice a příručky už pro mateřské školy, ovšem s připomínkou, že by měly být povinné a používané ve všech školkách. Obě země také dostaly pokyn vyčlenit více finančních prostředků pro ženské neziskové organizace. Mají 3 roky na nápravu.
https://www.youtube.com/watch ?v=Lz6zad3gGpI&t=3s
Je naprosto zřejmé, že pokud by ratifikovaly IÚ všechny státy, tak se tlaky a požadavky na jednotlivé země razantně zvýší.
9) GENDER – definice a vývoj
Jak již bylo zmíněno, základní teorií GENDER-u je myšlenka, že neexistuje rozdíl mezi mužem a ženou. Jedná se o „stereotypní vzorec", který je ve společnosti pouze historicky zaužíván. Pohlaví tedy není dáno biologicky, ale existuje pouze sociální pohlaví (genderová identita). Zjednodušeně řečeno: „jsem tím, čím se cítím být".
IÚ do českého právního řádu zavádí zmíněný pojem genderová identita. Podle čl. 4 odst. 3 IÚ pro její účely zakazuje diskriminaci nejen na základě pohlaví, ale i genderové identity.
Ideovou průkopnicí GENDER ideologie je Judith Butlerová. V roce 1990 napsala knihu, „Gender Trouble – Feminism and the Subverzion of Identity", kde svoji pozornost zaměřuje především na zpochybňování identity muže a ženy. Záměr Butlerové:
”Jak je možné co nejlépe narušit kategorii sexuality, která se staví na hierarchii pohlaví a heterosexuality?” Za tím účelem chce Butlerová zrušit zákaz incestu a vymítit "heterosexistické struktury" v každém směru.
Muž a žena, manželství a rodina, otec a matka, sexualita a plodnost prý na
přirozenost nemají žádný nárok, ba naopak ospravedlňují nadvládu mužů nad ženami a nadřazenost heterosexuality nad všemi ostatními formami sexuality.
Podle této teorie neexistují tedy pouze dvě pohlaví, ale několik tzv. genderů (sociální pohlaví, jež mají být na stejné úrovni s heterosexualitou), např. homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové, transgenderoví lidé, intersexuálové a zvláštní skupina „queer" („nezvyklý"). Do zmíněné skupiny "queer" spadá jakákoliv sexuální odchylka. Nerodíme se tedy jako muži a ženy, ale stáváme se jimi. Přirozenost je možné modifikovat (měnit) podle potřeb a potěšení.
Biologické pohlaví tedy musí ustoupit, aby bylo nahrazeno pohlavím sociálním. Podle Australské komise pro lidská práva bylo v roce 2012 cca 23 rodů: muži, ženy, homosexuálové, bisexuálové, transgender, trans, transsexuálové, intersex, androgyn, agender, crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid, genderqueer, intergender, neutronu, pansexuál, pan gender, third gender, third sex, sistergirl a brotherboy. Dnes jsme v situaci, kdy prakticky neexistuje žádné omezení, takže těchto takzvaných rodů (genderových identit) může být 100 případně 200, například:
GENDER – Fluid: https://www.voutube.com/watch?v=xEgDiuaw2bQ
GENDER – Furries: Sexuální úchylka, kdy se lidé cítí jako psi. Převlékají se do zvířecích kostýmů, nechávají se vodit na vodítku apod.
Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. – k tématu GENDER
Římskokatolický charismatický kněz, který téměř 30 let slouží jako misionář ve farnosti Žakovce. Stará se především o lidi na okraji společnosti (bezdomovce, alkoholiky, narkomany a týrané ženy). Součástí jejich komunity jsou rovněž gayové, lesby a jiné osoby. https://www.youtube.com/ watch ?v=A-crAA VMYeQ
11
Názorná ukázka GENDER sociálních „pohlaví”:
10) GENDER proti vědě a zdravému rozumu
Jako muži a ženy se nerodíme, ale pohlaví si během života sami vybíráme (jinými slovy – stáváme se jimi). Jde o známý výrok bývalé feministky Simone de Beauvoirové (1908 – 1986). Tuto základní myšlenku si přisvojil GENDER.
https://www.youtube.com/watch ?v=-jKX2Iy-u o
Tvrzení je samozřejmě v přímém rozporu s vědeckými poznatky. Z hlediska biologie je totiž každá buňka v těle definovaná jako ženská, nebo mužská. Všechny tělesné buňky v sobě obsahují totožnou genetickou informaci. Tato informace je uložena v jádru buňky – ve strukturách, jež se nazývají chromozomy. Chromozomy jsou vlákna DNA (deoxyribonukleové kyseliny) nesoucí genetickou informaci.
V každé buňce je zakódováno pohlaví, které je buď ženské, nebo mužské. Buňky v ženském těle jsou definovány chromozomy XX a v těle mužském XY.
Naopak podle ideologie GENDER je rozhodující, jak se osoba
momentálně cítí. To znamená, pokud jsem biologicky muž, ale cítím se jako žena, tak se stávám ženou, nehledě na biologické dispozice, které jasně určují, že jsem muž.
Zkusme si obrazně představit tuto situaci. Někdo může tvrdit, že se cítí jako Napoleon. Znamená to zákonitě, že se v tu chvíli stává Napoleonem?
Popřípadě si představme, že jistá osoba spáchá trestný čin. Znamená to, že pokud se tento člověk cítí jako nevinný, tak je skutečně nevinný?
Pokud by se svět řídil pouze pocity konkrétního jedince, tak se společnost ocitne v nepředstavitelném chaosu. Pocity musí být vždy podřízeny zdravému rozumu.
Ještě jeden příklad. Mohu například zpochybnit, že existuje zákon gravitace. Mohu vypracovat studie, v nichž budu tento zákon popírat, a není vyloučeno, že se najdou lidé, kteří mi dokonce uvěří. To ovšem nemůže změnit fakt, že tento zákon bude stále platný a neměnný.
Vědci jsou schopni z archeologických vykopávek lidských pozůstatků přesně identifikovat, zda šlo o muže či ženu. Z hlediska vědy nikoho nezajímá, jak se osoba v dané chvíli cítila.
13
Situace je i snadno zneužitelná. Pokud například deviant bude tvrdit, že se cítí jako žena, tak podle GENDER-u může bez jakýchkoliv výhrad navštěvovat dámské toalety.
Názorný příklad zneužití: https://www.expres.cz/marie-feryna-znasilneni-klinika-da1- /zpravy.aspx?c=A180608 230752 dx-zpravy stes
11) GENDER – shoda s marxismem – historie a cíle:
Friedrich Engels – Marxismus
V této knize žádal:
1) Odstranit rodinu
2) Rovnocenné zařazení muže a ženy do výrobního procesu
3) Veřejnou výchovu dětí
Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu, 1846:
„První třídní útlak, který se vytvořil, je stejný s vývojem antagonismu (poznámka: spor) mezi mužem a ženou v manželství. První třídní útlak je stejný s útlakem ženského pohlaví mužským
Ideologický text ISTANBULSKÉ ÚMLUVY:
Násilí na ženách je projevem historicky nerovnocenného rozdělení síly mezi muži a ženami, které vedlo k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen muži, a k zamezení plnohodnotného rozvoje žen.
Leninismus (20. Stol.) v díle o úloze ženy ve společnosti
Žena je navzdory všech osvobozujících zákonů nadále domácí otrokyní, neboť ji ponižuje přízemní domácí hospodářství, které ji přikovává k domácnosti a dětem…
V. I. Lenin
Implementace „komunistické" ideologie za použití formulací, jež jsou obsaženy v Istanbulské úmluvě:
Pro lepší pochopení lze celou problematiku vysvětlit na následném modelovém případě.
COUNCIL OF EUROPE
HRada Evropy přijme „Cařihradskou úmluvu" –
Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči chudým a o potírání chudoby.
CONSEIL DE LEU ROPĚ
Cařihradská úmluva by zaváděla ochranu před trestnými činy:
– otroctví, nevolnictví, práce, vykořisťování, lichva, zneužití hospodářské síly.
V preambuli Cařihradské úmluvy se budou nacházet následující pasáže:
– S vědomím, že násilí vůči chudým je projevem historicky nerovného poměru síly mezi bohatými a chudými, jenž vedl k nadřízenosti bohatých a diskriminaci chudých a bránil chudým v plném rozvoji;
– S vědomím, že násilí vůči chudým jakožto násilí ekonomicky podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež chudým vnucují podřízené postavení vůči bohatým;
– S vědomím, že chudí a nemajetní jsou riziku ekonomického násilí vystaveni ve větší míře než bohatí;
– S vědomím, že ekonomické násilí postihuje neúměrně více chudé, ačkoli jeho obětí mohou být i bohatí.
Čl. 12 odst. 1 CÚ: Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálního smíru ve společnosti s cílem vymýtit praktiky, jež jsou založeny na předpokladu ekonomické závislosti chudých nebo na nerovnosti bohatých a chudých.
Čl. 14 odst. 1 CÚ: Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost chudých a bohatých, přerozdělování bohatství, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů ve společenských vztazích, ekonomicky podmíněné násilí vůči chudým a právo na minimální standard, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.
Nad implementací Cařihradské úmluvy by dohlížel 10 členný orgán, který by měl být složen poměrně ze zástupců příslušníků bohatých i chudých, ale ve skutečnosti by byl obsazen pouze a jen příslušníky chudých vrstev (nejlépe levicovými intelektuály).
Bylo by přijetí Cařihradské úmluvy pro Českou republiku akceptovatelné?
15
V roce 1995 proběhla světová konference OSN o ženách v Pekingu:
Feministky zde označily polaritu pohlaví muže a ženy a heterosexualitu jako hlavní příčinu útlaku žen a sexuálních menšin. Zavedením pojmu GENDER chtěly toto „zlo" vymýtit od kořenů. Nemáme se údajně omezovat pouze na dvě pohlaví, ale má jich být mnohem více: lidé mohou být např. hetero-, homo-, bi- nebo transsexuální.
Politika "gender-maistreamingu" má ve všech oblastech společnosti prosazovat nejen oprávněné zájmy rovného postavení mužů a žen, ale zároveň nastolit i absolutní "rovnost", tj. zakázat jakékoliv rozlišování mezi muži a ženami. Sociální preferenci heterosexuality je třeba překonat (a je možné ji označit za "homofóbní").
Na obranu základních hodnot se na konferenci v Pekingu zformovala "prorodinná
koalice", která svůj opoziční postoj k závěrům konference formulovala takto:
#UN
WOMEN
a
"Pekingská akční platforma je přímým útokem na hodnoty, kultury, tradice a náboženské přesvědčení velke většiny světové populace, a to jak v rozvojových zemích, tak i ve vyspělých státech. Tento dokument postrádá jakoukoliv úctu k důstojnosti člověka, snaží se zničit rodinu, ignoruje manželství, devalvuje význam mateřství, podporuje deviantní sexuální praktiky, sexuální promiskuitu a sex u mládeže".
Dale 0'Leary, byla jednou z účastnic světové konference o ženách v Pekingu. Napsala v r. 1997 knihu Rodová agenda, v níž varuje svět před GENDER ideologií a zároveň odhaluje hlavní cíle této agendy:
1) Svět potřebuje méně lidí, a více sexuálního potěšení. Potřebuje odstranění rozdílu mezi mužem a ženou, jako i odstranění matek na plný úvazek.
2) Jelikož víc sexuálního požitku může vést k plození dětí, je potřebný svobodný přístup k ochraně (antikoncepci) a interrupci pro všechny a také podpora homosexuálních vztahů, jelikož při tom nedochází k početí.
3) Svět potřebuje sexuální výchovu pro děti a mladé, která je povzbudí k sexuálnímu experimentováni a to si vyžaduje odstraněni práv rodičů nad svými dětmi.
4) Svět potřebuje kvóty 50/50 pro muže a ženy v každé oblasti práce a života. Všechny ženy podle možnosti v každém období musí být výdělečně činné.
Tyto body sepsala Dale 0'Leary již v roce 1997 (před 20 lety), a proto si dnes můžeme
vytvořit objektivní úsudek, zda měla pravdu či nikoliv.
https://www.youtube.com/watch?v=BcviI3Lve U
Doporučení Rady Evropy ke GENDER-ovému vzdělávání:
1) Podporovat orgány vedení škol, aby zavedli gender mainstreaming na školách.
2) Zcitlivovat rodiče a opatrovníky a zapojit je do práce škol o rovnosti žen a mužů a rodové rovnosti (GENDER).
3) Povzbuzovat učitele analyzovat, zpochybňovat a tak odstraňovat pohlavní stereotypy.
12) GENDER a homosexuální životní styl je výrazně spojen s rizikovým chováním a onemocněním AIDS
V homosexuálním prostředí je mnohonásobně vyšší míra promiskuity, než v prostředí heterosexuálním. Totéž platí o výskytu pohlavních chorob, zvláště šíření viru HIV, jež je mnohými odborníky označován za nemoc homosexuálů.
https://www.youtube.com/watch ?v=sE-cz86lWf4 https://www.youtube.com/watch?v=n1iUN8CsAgs&t=1s
17
Výčet studií, které potvrzují výše dvě uvedené skutečnosti:
1) Gundlach, R.H. & Riess, B.F. Self and sexual identity in the femaie: A study of femaie homosexuais. In: B.F. Riess (Ed.) New directions in menta i heaith. New York: Grune & Stratton
2) Biumstein, P. & Schwartz, P. American coup/es: Money, work and sex. New York: Morrow
3) McWhirter, D.P. & Mattison, A.M. . Engiewood Ciiffs, N.J.: Pretice-Haii
4) Mosen, N. Homosexuaiitát, Geseiischaft und Politik: Bericht eínes Insiders. Mesizín und Ideologie
5) Bell, A.P. & Weinberg, M.S. Homosexua/ities: A Study of diversity among men and women. New York: Simon & Schuster
6) Cameron, P. et ai. The iongevity of homosexuais. Omega, Journal of Death and Dying
7) Hendin, H. Suícide in America. New York: Norton
8) Siegmund, G. Die Natur der menschiichen Sexuaiitát. Wurzburg: Naumann
9) Lever, J. Sexualreveiations: The 1994Advocate survey on sexuality andreiationships: The men. The Advocate
10) Dawson, J. et ai. The HIV test and sexual behavior in a sampie of homosexuaiy active men. Social Science and Medicine
11) Linn, L. et al Recent sexual behaviors among homosexuai men seeking primary medicai car. Archives of Interna/ Medicine
12) Kelly, J. et al Psychoiogicai factors thatpredict AIDS high-risk versus AIDSprecautionary behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology
13) Myers T et ai. The Canadian survey of gay and bisexuai men and HIV infection: Men's survey. Ottawa: Canadian AIDS Society
14) Le/kens, J.P.M. AIDS: II Preservativo non preserva
15) Stali, R. et al Behavioral risk reduction for HIV infection among gay and bisexuai men. American Psycho/ogist
16) Siegel, K. et ai. Patterns of change of sexual behavior among gay and bisexuai men in New York city. Archives of Sexual Behavior
17) Vaiieroy, L. Seven percent of young homosexuai men infected wíth HIV. Report for the American Association for the Advancement of Science. Associated Press
18) Satinover, J. Homosexuality and the po/itics oftruth. Grand Rapíds, Mich.: Baker Books A mnoho daiších…
https://www.petice-adopce.cz/homosexualita-a-fakta/aids-ie-spoiena-s-homosexualitou/
Bývalý český homosexuál Tomáš Bílek (publicista) tyto skutečnosti taktéž potvrzuje:
Je pravda, že mezi „praktikujícími" homosexuály je větší promiskuita?
Je to pravda, statistiky to potvrzují, přestože existují výjimky. Mezi odborníky nevládne konsensus, zda je tato promiskuita příčinou či následkem.
Je též pravdou, že je u homosexuálů mnohem větší výskyt pohlavních nemocí a AIDS než u většinové heteropopulace?
Ano. O tom však, myslím si, není mezi sexuology sporu.
Jak se díváte na otázku registrovaného partnerství či manželství homosexuálů?
Dívám se na ni negativně. Homosexuálové jsou příliš zotročeni vlastní sexualitou – někdy i nutkavou, a v tomto svém postavení jsou západní kulturou celý život dále utvrzováni. Mnoho lidí prostě uvěřilo, že žít homosexuálně je správnou volbou.
Více zde: https://www.petice-adopce.cz/svedectvi/tomas-bilek/
Josef Demjan – bývalý slovenský homosexuál žijící v manželství
https://www.youtube.com/watch ?v=yHMcRzzBkzY
13) GENDER kvóty (50/50) mají stanovit, že ženy mohou vykonávat stejné aktivity a činnosti jako muži
Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. – k tématu emancipace:
https://www.youtube.com/watch ?v=ymwOZmIJNDk&t=101s
Jde samozřejmě opět o ideologickou manipulaci. Jak již bylo zmíněno, muž je svými biologickými a mentálními dispozicemi odlišný od ženy. Samozřejmě jsou oblasti a situace, kde tyto rozdíly nejsou tak znatelné a zastoupení ženy případně muže nehraje významnou roli. Naproti tomu jsou i situace, kde je mužský nebo ženský faktor nezastupitelný.
Pro příklad je možné uvést oblasti života, kde je nutné provádět fyzicky náročnou práci, zde ženy nemohou konkurovat. Naopak muž není schopen porodit dítě a rovněž předat dítěti specifický druh lásky, který je do 3 let jeho života pro optimální vývoj stěžejní. Těchto příkladů bychom mohli jmenovat mnoho. Jinými slovy, v některých oblastech vynikají muži a v jiných ženy.
https://www.youtube.com/watch ?v=lY2tSHjrx5c
Jestliže bychom připustili myšlenku, že neexistuje rozdíl v dispozicích muže a ženy, tak si zkusme představit, jak by například probíhaly olympijské hry, pokud by společně soupeřili muži i ženy v daných disciplínách. Opět by se potvrdilo, že ve většině fyzicky náročných disciplínách by ženy výrazně ztrácely. Není pouhou náhodou, že jsou tyto disciplíny rozděleny na mužské a ženské. Chtěli bychom snad tvrdit, že příroda diskriminuje GENDER aktivisty? Není spíše problém v lidech samotných, kteří se tvrdohlavě staví proti přirozenosti a zdravému rozumu?
19
14) Součástí „rodového zcitlivování" je i sexualizace dětí v rámci tzv. sexuální výchovy na školách
Některé vlády, svojí snahou převést kompetence výchovy dítěte z rodiny na stát, ohrožují přirozený a zdravý vývoj dítěte. Pod pojmy "rovnost příležitostí", "gender mainstreaming", LGBT nebo hlasem různých výborů pro GENDER, usilují některé vlády o prosazení této agendy.
Lesbický, homosexuální a transsexuální životní styl se chce dát na roveň soužití mezi mužem a ženou. Tento ideologický postoj se v západní společnosti stává tiše realitou, především díky kompetencím, které má politický aparát.
Brožury o sexuální stimulaci nezletilých "zdarma"
Před očima se rýsuje sociální inženýrství, které chce vytvořit nového člověka, pohlavně zaměnitelného. Kvůli tomu GENDER aktivisté usilují zasáhnout člověka (děti) v co nejútlejším věku – prostřednictvím předčasné sexualizace.
https://www.youtube.com/watch?v=1DJGi9 aJeM
Socioložka Gabriele Kuby upozorňuje, že v Německu se již distribuují zdarma kontroverzní brožury pro rodiče, učitele, vychovatele, do škol a samotným žákům.
Jako příklad jedna z nich:
"Poradce rodičů pro dětskou sexuální výchovu od 1- 3 let"
K rper,
Lie e,
Do torspiele
vyzývá matky a otce, aby střídali "nezbytné s příjemným – lechtáním, hlazením a líbáním dětí na místech, kde je umýváte."… "je to jen znak zdravého vývoje Vašeho dítěte, pokud se umí samo přivést k uspokojení svého libida" (str. 25).
Pokud dívky (ve věku 1-3 let!) mají tendence stále více používat jisté předměty, nemělo by se to využívat jako záminka bránit jim masturbovat (str. 25 ).
Tvůrce brožurky bude "rád, pokud otcové, babičky, strýcové nebo pečovatelky se podívají na informace, jak se mohou i oni stimulovat – ať brožurka slouží všem!" (Str. 13).
(Brožura se v originále jmenuje Ratgeber fuer Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr).
Když se posuneme ve „vzdělávání" dále, ve školkách si děti zpívají písně se slovy: "Když hledím na své tělo a dotýkám se ho, stále objevuji něco, co mi patří… máme vagínu, protože jsme holčičky. Nachází se pod bříškem, mezi nohama. Neslouží jen na močeni, a když se ji dotýkám, tak me prijemne lechtá. Muzes rici ne , muzes říct "ano", můžeš říct "stop" nebo "ještě", "tohle se mi nelíbí", "tohle mi je příjemné", "pokračujještě". "
Ve věku 9 let začínají ve školách tzv. "hodiny prevence" nazývané sexuologie:
V brožuře "dívčí záležitosti" čteme: "Tak jako je mnoho lidí zvědavých na téma o sexu, mnozí se také ptají, jak to dělají lesbické ženy v posteli (nebo jinde). Když chodí dívky s dívkami, není to jiné než u ostatních párů: dělají vše, na co mají chuť. Mohou se líbat, dotýkat, jazykem nebo prsty. Tak jako sex mezi mužem a ženou závisí na fantazii, zkušenosti a vzájemné důvěře, kam jsou schopni oba zajít. Možná si řeknete, že lesby alespoň nemají problém s AIDS. Ano, a dokonce nemusejí ani myslet na nechtěné těhotenství."
Od věku 10 let začínají na školách iniciativy, propagandy a výchovy k homosexualitě: (přesněji lesbické, homosexuální, bi- a transsexuální orientaci)
V 198 – stránkové brožuře pro střední školy pod názvem "Způsoby soužití homosexuálů a lesbiček" se mimo jiné nabízejí následující modelové úlohy: "Sedíš v baru pro homosexuály a dnes bys také měl chuť na pěkného muže ve své posteli. Jeden takový právě vchází do baru. Jak se v této situaci zachováš?"
Nebo:
"Ty jsi Petr a máš 29 let. Chceš vztah s tvým přítelem Kemalem zaregistrovat jako životní svazek. Dnes to chcete říct jeho mámě; Jsi Evelyn Meierová, a máš 19 let. Chceš vztah se svou přítelkyní Katrin zaregistrovat jako životní svazek. Dnes pojedete za protestantskou pastorkou, paní Schulzovou, neboť se chcete vzít v kostele."
21
Michael 0'Brien
"Moudrý a hlubší postoj většiny civilizovaných zemí uznává, že děti potřebují období nevinnosti," komentuje O'Brien. ,,Stát ovšem podporuje ničení tohoto stavu nevinnosti."
"Společnost, která je podobná té německé, se nachází v hlubokém úpadku, v degeneraci. Bude dědit vichřici násilí a ještě mnohem hlubší úroveň degradace svých vlastních občanů," varoval O'Brien. "Tak se to stalo již dříve v Německu. Tak se to stalo i v jiných národech. Příčiny jsou různé, ale ve stejné dynamice popírání mravního řádu zformovaného vesmíru; výsledkem je radikální zlo. Zásah německého státu do rodinného života je novou úrovní sebezničení."
https://www.youtube.com/watch?v=CGJdrKdGqhk
Sexuální výchova pro mateřské školky:
Foto z příručky pro výuku sexuální výchovy v mateřských školkách, která byla vydána na Slovensku. Odstrašující příklad, kam směřuje sexuální výchova. Cílem je odbourání studu u dětí a postupné otevírání cesty k tomu, aby bylo možné legalizovat pedofilii.
W
„ «*. sa *-* «-
Mužovi sa zvadši a stvrdne penis Nazyvame to eretaou
/4/irhnin
P
vagína a oba)a rýcKtejšie a zhlboka dýchajú
|UIW « —j
epkapš s. nrfno* -nazaajú sa spoiu. Hladkajú P° **
. . -___nanic Hn zenine vaquiu.
Tdžia^po tom, aby si muž zasunul penis do žemnej vagíny
o posledně sa nazyva
súlož, ale níe vždy.
Ludia súložia vtedy,
ked sa milujú.
15) Juvenilní justice – odebírání dětí
Barnevernet je bez skutečné kontroly. Za zmínku stoji, ze monitorovací orgán GREVIO je nevolený orgán – nikomu se nezodpovídá, přesto má velmi silný vliv na národní legislativu.
Tento pojem je pro mnohé dobře známý především ve spojení s kauzou odebrání dětí paní Evě Michalákové norskou sociální službou Barnevernet.
Sociální služba Barnevernet je (částečně) soukromý subjekt plně využívající nevládních organizací (poznámka: IÚ počítá s maximálním využitím nevládních organizací).
V případě Barnevernetu soudní přezkumy probíhají pouze formálním způsobem. Bývalá ministryně norského království Solveig Horne uvedla, že nevylučuje možnost vazeb na korupční prostředí této organizace. Většina soudních sporů trvá příliš dlouho a v mnoha případech se dospěje k rozhodnutí, že si dítě u pěstounů nakonec zvyklo, takže v nejlepším zájmu dítěte není návrat k biologickým rodičům.
Pokud finanční toky preferují oddělení dětí od rodičů a nikoliv jejich návrat, či ponechání u rodičů, tak tento systém, za nějž je Norsko zodpovědné, odporuje plnění Úmluvy o právech dítěte.
V případě IÚ víme, že kontrolní orgán GREVIO bude vykonáván skupinou tzv. (gender- ových) „expertů". Je zřejmé, že v případě orgánu GREVIO bude nutno využívat i nástroje, které zjednají „nápravu", pokud se nebudou dodržovat stanovené požadavky (v tomto případě míněno především na úrovni jednotlivce). Vzhledem k tomu, že IÚ vyžaduje podporu nevládních organizací a neziskového sektoru, tak si můžeme být jisti, že i EU, případně jednotlivé země budou mít zřízen podobný sociální systém jakým je Barnevernet. Tím se otevírá cesta k nové formě totalitního systému, kde rodič nebude mít téměř žádná práva, jež by mohl uplatnit pro výchovu svých dětí.
Zde je krátká reportáž související s kauzou paní Evy Michalákové:
https://www.youtube.com/watch?v=3WuOEkeVBT8
Zarážející na celém případě je, že paní Michaláková byla obviněna ze sexuálního zneužívání, ale evidentně není žádný problém, že ve veřejnoprávní norské televizi probíhá „sexuální výchova", kterou naopak
23
můžeme označit za sexuální perverzi, či legální zneužívání norských dětí. Proč norská sociální služba nebrání děti v tomto případě? Odpověď je prostá, jedná se totiž o cílený záměr.
„Odborník" pracující pro Barnevernet usvědčen z pedofilního zneužívání:
http://www.lifenews.sk/19488/homosexualny-odbornik-na-detsku-psychiatriu-obvineny-z-
pedofilnej-pornografie
https://www.youtube.com/watch ?v=Q93Iv-Bal8g https://www.youtube.com/edit?o=U&video id=Ph0N4eeGof8 https://www.youtube.com/watch ?v=l0uLJeQCCVA
Na závěr uvádím známou skladbu Jakuba Smolíka:
JAKUB SMOLÍK – Říkej mi táto
https://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc
Homosexualita a GENDER z pohledu BIBLE:
Učení katolické Církve vždy stálo a stojí na pravdě, která vychází z Písma svatého – Bible. Tato pravda je pevná a neměnná. Bible je uzavřena následujícími slovy, které pronesl svatý apoštol Jan:
Zjevení Janovo 22, 18-19
Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
Homosexualita a jiné formy sexuality:
Leviticus 18, 22-30
Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost. Ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním. Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele. Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host. Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna. Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi. Každý, kdo se dopustí kterékoli z těchto ohavností,
bude vyobcován ze společenství svého lidu. Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh."
Římanům 1, 26-27
Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost (poznámka: pohlavní nemoci).
l.Korintským 3, 16-17
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
Marek 10, 6-8
Od počátku stvoření, Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden.
Genesis 1, 27-28
…jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Židům 13, 4
Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.
1. Korintským 6, 9
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Ježíš v Janově evangeliu (8, 11) říká cizoložné ženě, … jdi a už nehřeš. To je cesta k ospravedlnění a přijetí Boží milosti.
Jan 8, 11
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"
V jiném případě uzdravenému chromému říká (je možné aplikovat na jakýkoliv hřích včetně homosexuality) Jan 5, 14
„Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"
25
Proto Matouš 7, 21 „Ne každý, kdo mi říká ,Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." – jinými slovy, ten kdo změní praktickým způsobem svůj život a odvrátí se od hříchu, vejde do nebeského království. Na to navazují slova:
Lukáš 15, 7
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad
devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Koloským 3, 5-6
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a
hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv.
List Judův 1, 7.16
Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch.
Efezským 5, 3-5
O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
Deuteronomium 22, 5 (transvestité)
Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.
Poslední zápas mezi Kristem a Satanem bude o manželství a rodinu:
Tuto skutečnost zmínil kardinál Carlo Caffarra, který uvádí, že sestra Lucie (vizionářka z Fatimy) mu poslala dopis s tímto zněním, když byl arcibiskupem v Bologni v Itálii.
Prohlášení sestry Lucie, které vyslovila během pontifikátu sv. Jana Pavla II., znovu zveřejnil týdeník Desde la Fe v arcidiecézi v Mexiku, jako reakci na výrok prezidenta Enriqiueho Pena Nieteho. Ten oznámil, že bude podporovat manželství mezi homosexuály v této zemi.
Mexický týdeník připomněl prohlášení kardinála Caffarra pro italský tisk z roku 2008, tři roky po smrti sestry Lucie.
Dne 16. února 2008 italský kardinál sloužil mši u hrobu Padra Pia a následně poskytl rozhovor pro Tele Radio Padre Pio. Zeptali se ho na proroctví sestry Lucie dos Santos, která hovoří "o posledním zápase mezi Pánem a královstvím Satana."
Kardinál Caffarra vysvětlil, že ho sv. Jan Pavel II. pověřil, aby založil Pontifikální Institut pro studia manželství a rodiny. Na
začátku této mise poslal kardinál sestře Lucii dopis prostřednictvím jejího biskupa, protože to nemohl udělat přímo.
Jelikož jsem neočekával, ze mi odepíše, protože jsem ji žádal jen o její modlitby, z nevysvětlitelných důvodů mi přišel dopis s jejím podpisem, který je nyní v archivu Institutu," řekl kardinál.
"V dopise bylo napsáno: 'Poslední zápas mezi Pánem a královstvím Satana bude o manželství a rodinu. Nebojte se. Každý, kdo se bude snažit o posvátnost manželství a rodiny, bude mít protivníky a oponenty, protože toto je rozhodující otázka.' Pak dodala: 'Panna Marie už však rozdrtila hlavu Satana'."
Kardinál Caffarra řekl, že poté co "znovu mluvil s Janem Pavlem II., měl pocit, že rodina je základ, neboť je nosným pilířem stvoření. Je skutečným vztahem mezi mužem a ženou a generacemi. Pokud se zničí základový sloup, zhroutí se celá budova. Toho jsme svědky v dnešní době. Právě se nacházíme v tomto klíčovém bodě a víme to."
Kardinál dodal: "Jsem dojatý, když čtu životopis Padra Pia a dozvídám se, jak moc pro něj byla posvátnost manželství a svatost manželů důležitá navzdory opodstatněným úskalím."
27
Podklady:
1) Dále O'Leary: The Gender Agenda, Lafayette 1997.
2) Judith Butler: Feminism and theSubversionof Identity, New York 1990; německé vydání: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M. 1990.
3) Doris Bischof-Kohler: Von Naturausanders. Die Psychologie der
Geschlechtsunterschiede, Stuttgart 2002/2006. LouannBrizendine: Dasweibliche Gehirn. Warum Frauenanders sin dals Manner, Hamburg 2007.
4) Marlis Hellinger, Christine Bierbach: Eine Sprachefurbeide Geschlechter.
Richtlinienfureinennicht-sexistischen Sprachgebrauch, vydala německá komise UNESCO, Bonn 1993.
5) Webová stránka Observatory on Intolerance and Discriminationagainst Christians in Europe www.intoleranceagainstchristians.eu
6) Douglas A. Sylva, Susan Yoshira: Rights by Stelath, International Organizations Research Group, Bílá kniha, White Peper No 8, 2009.
7) Gurdrun Kugler a Sophia Kuby: The Principle of Equality Turned Upside Down, 19. 2. 2014, www.europeandignitywatch.org
8) Tanja Drager, Gender Mainstreamingim Kindergarten, Ibidem Verlag, Stuttgart 2008. Rakouské Spolkové ministerstvo školství, umění a kultury (vyd.): Geschlechtssensible Padagogik, Leitfadenfur Lehrer / innenund Fortbildner / innenim Bereich Kindergartenpadagogik, Wien 2009.
9) Das Gender-Manifest
10) BZgA, Federal Centre for Health Education and World Health Organization Europe (vyd.): Standardsfor Sexuality Education in Europe, Cologne 2010.
11) Globální SEXuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody – Gabriele Kuby
12) Lvi přicházejí – RNDr. Vladimír Palko, CSc.
13) Architekti kultury smrti – Donald De Marco, Benjamin Wiker, r. 2011
Internetové odkazy:
www.cze.ceinspiration.eu/styled
www.petice-adopce.cz
www.podporamanzelstvi.cz/wordpress
www.alipro.cz
www.alianciazarodinu.sk