Poselství papeže Františka k postní době

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE

K POSTNÍ DOBĚ 2019

„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“

(Řím 8,19)

Drazí bratři a sestry!

Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nichž rosteme k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface postní). Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým směrem k naplnění spásy, kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu tajemství, „neboť naše spása je předmětem naděje“ (Řím 8,24). Tajemství spásy v nás během našeho pozemského života už působí a je dynamickým procesem, který zahrnuje také dějiny všeho stvoření. Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů“ (Řím 8,19). V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů k úvaze, jež by nás během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě ke konverzi.

1. Spása stvoření

Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného lidského těla. Když Kristova láska promění život svatých – ducha, duši i tělo – oni vzdávají Bohu chválu a modlitbou, kontemplací a uměním do ní zapojují i tvory, jak to podivuhodně ukazuje Píseň bratra slunce sv. Františka z Assisi (srov. encyklika Laudato si’, 87). Avšak harmonie vytvořená vykoupením je na tomto světě stále ještě ohrožována negativní silou hříchu a smrti.

2. Zničující síla hříchu

Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči ostatním tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně vědomě akceptujeme, že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převládající nestřídmost pak vede k životnímu stylu, který překračuje hranice respektu k našemu lidství i k přírodě. Řídíme se neovladatelnými touhami, které jsou v Knize moudrosti připisovány bezbožníkům, anebo těm, kdo při svém konání nedbají na Boha ani na budoucí naději (srov. 2,1-11). Pokud nejsme trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont Zmrtvýchvstání, je jasné, že se nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále více.

Víme, že příčinou všeho zla je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil, přerušil naše spojení s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme spjati především prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení s Bohem, byl narušen i harmonický vztah lidských bytostí s prostředím, v němž jsme povoláni žít, a zahrada se proměnila v poušť (srov. Gen 3,17-18). V důsledku hříchu se člověk považuje vůči stvoření za boha, cítí se být jeho naprostým pánem a neužívá jej pro cíle stanovené Stvořitelem, ale k vlastnímu zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí.

Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu. Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23) a projevuje se jako nenasytnost, touha po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých a často i o své vlastní, vede k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí s nenasytnou chtivostí, jež považuje každé přání za právo a dříve či později zničí i toho, kdo je jí ovládán.

3. Ozdravná síla pokání a odpuštění

Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří by se stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré zaniklo, je zde to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné stvoření může „slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové zemi (srov. Zj 21,1). Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře a našeho srdce křesťanů skrze pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli prožívat celé bohatství milosti velikonočního tajemství.

Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se projeví Boží děti, tedy až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „námahu“ konverze. Celé stvoření je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od poroby porušenosti a vešlo pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Postní doba je svátostným znamením této konverze. Vyzývá

křesťany, aby s větší intenzitou a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého osobního, rodinného a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny.

Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvorům: přecházet od pokušení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou chamtivost, ke schopnosti trpět z lásky, která může naplnit každou prázdnotu našeho srdce. Modlit se, abychom se dokázali zříkat modloslužebnictví a pocitu soběstačnosti svého já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho milosrdenství. Dávat almužnu, abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme žít a shromažďovat všechno pro sebe s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která nám nepatří. Tak budeme nacházet radost z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do našeho srdce, plánu, jenž znamená milovat jeho, své bratry i celý svět a v této lásce nacházet pravé štěstí.

Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstoupil na poušť stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bohem, jakou byla před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během naší postní doby projdeme stejnou cestou, abychom přinesli Kristovu naději také tvorstvu, které doufá „že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Nedopusťme, aby tato příznivá doba uplynula bez užitku! Prosme Boha, aby nám pomohl vydat se na cestu pravé konverze. Zanechme sobectví, nehleďme jen na sebe samotné a obraťme se k Ježíšovým Velikonocům; staňme se bližními pro bratry a sestry v těžkostech a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná dobra. Když takto konkrétně přijmeme do svého života Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, budeme na celé stvoření přitahovat jeho proměňující sílu.

Vatikán, 4. října 2018,

slavnost svatého Františka z Assisi

Svatá Země 2020

Farnost Mladá Vožice zve na leteckou pouť do Svaté Země v roce 2020 s CK Palomino. Vzhledem k velkému zájmu o tuto pouť v roce 2018 chceme tuto pouť zorganizovat i v příštím roce.  Přednost budou mít poutníci  na Mladovožicku. Pokud se nenaplní nutný počet dáme nabídku vikariátu Tábor a jejím farnostem. V případě zájmu si můžete dopředu rezervovat místa na adrese farnosti Mladá Vožice e-mail faravozice@seznam.cz.   Dříve přihlášení poutníci budou mít přednost. Základní  informace program, cena, ubytování jsou na letáčku. Pouť bude doprovázet  P. J. Karas

Program

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282

E – m a i l : p a l o m i n o @ v o l n y . c z , h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 62001

SVATÁ ZEMĚ

Poutní zájezd

Program:

1.den – odbavení na letišti Praha-Ruzyně v dopoledních hodinách, přílet do Tel Avivu,

odjezd do hotelu v Betlémě, večeře, nocleh

2.den – Betlém – celodenní prohlídka, Pole pastýřů, Bazilika Narození Páně a Svaté Kateřiny

Alexandrijské, Mléčná jeskyně, večeře a nocleh v Betlémě

3.den – Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána Galilejská – obnova

manželských slibů, Hora Tabor – bazilika Proměnění Páně, večeře a nocleh

4.den – Nazaret – po snídani návštěva okolí Galilejského jezera – Hora Blahoslavenství,

Tabgha, Primát sv. Petra, Kafarnaum, oběd v restauraci na břehu Galilejského jezera,

místní specialita „ryba svatého Petra“, plavba po Galilejském jezeře, večeře a nocleh

5.den – Qars el Jahud – místo křtu Ježíše Krista, Jericho – nejstarší město světa,

Hora Pokušení, Zacheův fíkovník zastávka v turistickém centru – možnost návštěvy

Tel el Sultan – nejstarší naleziště osídlení, koupání v Mrtvém moři,

Wadi Qelt – zastávka v judské poušti, Betanie, hrob Lazara, večeře a nocleh v Betlémě

6.den – Jeruzalém, Bethfage, Olivová hora – panorama Jeruzaléma, Dominus Flevit,

Getsemanská zahrada – Bazilika Národů, San Pietro in Gallicantu, Hora Sion –

Večeřadlo, Bazilika Zesnutí Panny Marie, hrob krále Davida, večeře, nocleh v Betlémě

7.den – Jeruzalém – Staré město, pevnost Antonia, chrámy Odsouzení a Bičování,

Křížová cesta, Golgota – chrám Božího hrobu, Zeď Nářků, večeře, nocleh v Betlémě

8.den – Ein Karem – Bazilika Navštívení Panny Marie, Bazilika Narození sv. Jana Křtitele,

odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín: 03.02. – 10.02.2020 Cena: 22.900,- Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 2x ubytování Nazaret, 5x ubytování

v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně příslušenství, 7x polopenze, dopravu

po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce,

zákonné pojištění CK proti úpadku č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD vstupy, hromadné poplatky a obslužné – uhradíte v Izraeli

Platnost cestovního pasu musí být minimálně ještě 6 měsíců po návratu do ČR.

Diecézní setkání mládeže s biskupem 2019

Farnost Mladá Vožice zve mládež na tradiční setkání s biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem před květnou nedělí. Tato setkání se odvozují od papeže Jana Pavla II.,který položil základní kameny těmto setkáním. Setkání je připravováno řadu měsíců a je myšleno jako povzbuzení ve víře a v duchovním životě zvlášť pro mladou generaci.

Pozvání papeže Františka

Program v kostele sv. Martina v pátek 29.3. 2019

17.00 Mše svatá

  17.30 Řízená adorace kostel bude otevřen podle potřeby

18.00 Svátost smíření s P. J. Šmejkalem farářem z Pacova, tichá modlitba možnost rozhovoru s knězem

Program v sobotu 30.3.

9.00 odchod od fary přes Krchovu Lomnou a Bendovo Záhoří na Větrovy dále přes Radvanov a Ústějovskou kapli do Janova do Mladé Vožice.

  • Návštěva obnovených kaplí v Krchově Lomné a Bendově Záhoří, zastávka u kapličky a studánky na Větrovech
  • Oběd z vlastních zásob
  • Ústějovská Kaple
  • Janov kostel Všech Svatých 
  •  
  • 24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 29. března od 17 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období.
  •