Modlitba za zastavení infekce koronaviru v ČR

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu.

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit, a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Výzva k modlitbě novény za zastavení infekce koronaviru v ČR

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Zároveň je to den, kdy se můžeme začít modlit novénu k Panně Marii a zástupu světců, aby nám i lidem celého světa pomohli. Závěrečný den pak vychází na slavnost Zvěstování Páně.      Publikováno: 16. 3. 2020 11:00

   Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací. V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi. Zde nabídnuté texty aktuální novény začínající s postem dne 17. 3. 2020:

Vlastní novénu začínáme každý den křížem a úkonem kajícnosti s postojem před Bohem, soustředěnou modlitbou „Otče náš“ a potom modlitbou duchovního svatého přijímání. K němu jsou zde nabízeny dvě varianty:

z dětství sv. Josefa Escrivá: „Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě přijala tvoje svatá Matka, v duchu a s vroucností svatých. Zůstávej se mnou svou milostí.“

nebo uváděnou na TV Noe: „Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.“

Pokračujeme modlitbou sv. o. Pia:

„Ó Maria, nejsladší Matko naše a Rodičko Vtěleného Slova, poklekáme před tebou, když jsme se duchovně spojili s tvým Synem a přijímáme tento den jako velký dar Boží.

Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého Srdce, všechno v nás ať je tvoje: rozum a vůle, tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život tvého Ježíše.

Královno nebes, podporuj i naše sebemenší skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby se při svaté a neposkvrněné Oběti staly všechny čistými a Bohu milými. Dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a oč ustavičně toužebně prosí tvoje svaté Srdce. Amen“

Životopis pro rozjímání – Myšlenky a další modlitby pro jednotlivé dny novény za zastavení pandemie COVID-19:

  1. den 17. 3.– Nemyslet jen na sebe! Uvědomit si proč žiji a existenci mých bližních i Boha, který mne i je nesmírně miluje.

Obracíme se dnes na našeho světce Jana Sarkandra (pam. 6. 5.), který v tento den r. 1620 zemřel na následky mučení, při němž vzýval jména Ježíše, Marie a Anny nejstručnějším způsobem. Ve vězení měl útěchu z radosti pramenící z jeho vědomého spojení s Bohem a Marií, kteří mu s přímluvou Anny pomáhali vytrvat v nejtěžších chvílích. Chtěl být absolutně věrný ve svém povolání (proto prosil o pomoc s obracením listů breviáře, který se i tam modlil) – ani my, nemysleme dnes na sebe a buďme věrni svému povolání (Božího dítěte, laika, matky, otce, zdravotníka…).

Dnešní evangelium nás učí potřebě odpuštění. Ochota k odpouštění druhým je pro naše vyslyšení prvořadým úkolem. Kdo by to nedokázal, ať za to alespoň prosí.

Zde vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anno, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Patriku (– dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Gertrudo (– dnes připomínaná) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo (http://catholica.cz/index.php?id=2317), patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko (http://catholica.cz/index.php?id=4835), oroduj za nás a za celý svět.

Svatý otče Pio, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 18. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Nyní je čas objevit správný směr k poznání pravdy a držet se pravé nauky.

Dále se obracíme na sv. Cyrila Jeruzalémského, který je dnes v kalendáři jako učitel církve. Žehnal, učil, pomáhal chudým, nemocným a opuštěným. Objasňoval učení víry, sv. Písma i tradici. Vyzařoval lásku, kterou neoslabilo ani vyhnanství, v němž celkem prožil asi 11 let. V dnešním evangeliu Ježíš říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit a slibuje odměnu těm, kdo se přikázáními budou řídit a jim učit. Nepřišel zrušit to, co i lidský rozum může poznávat jako dobré a opravdu lidské, jak uvádí rozjímání k dnešnímu dni v elektronickém misálu. Hledáním pravdy se dochází k moudrosti (jako v případě sv. Augustina – pam. 28. 8.) a kdo nepřestává hledat moudrost, najde pravdu.

Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Cyrile Jeruzalémský, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Eduarde (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Salvatore Grionesos (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave (http://catholica.cz/index.php?id=4696), oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 19. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Pojem „spravedlnost“ v očích lidských a u Boha, který je nejvýše spravedlivý i milosrdný, nebývá vždy stejný. Bůh je Láska, zatímco lidská spravedlnost často postrádá ctnosti potřebné k jejímu dovršení (lásku jako opak touhy po pomstě, poznání pravdy a pokoru jako opak pýchy aj.).

Dnes liturgickou slavností myslíme především na svatého Josefa a obracíme se k němu o pomoc. Je patronem Čech od r. 1654 a za patrona celé Církve byl 8. 12. 1870 prohlášen papežem Piem IX. Dále je např. patronem manželů a křesťanských rodin, mládeže, dělníků a různých řemeslníků, karmelitánů, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, umírajících a je vzýván v zoufalých situacích i jako patron dobré smrti (více o tomto světci na http://catholica.cz/?id=997). Je důvěryhodný vzor spravedlivého muže.

„Bůh svěřuje Josefovi poslání chránit Marii, Ježíše i církev. I my jsme odpovědni za to, co nám Bůh svěřil“ (z letošního Malého průvodce postní dobou).

Ve své spravedlnosti máme směřovat k dokonalosti Boží (srov Mt 5,48). Josefova spravedlnost souvisí s odpovědností za svěřenou rodinu a jednání podle pokynů anděla poslaného Bohem. Ještě před tím se mu za spravedlnost počítá jeho postoj milosrdenství, který byl protichůdný tehdejší „spravedlnosti“.

Prosme Boha o pomoc k dosažení podobného postoje spravedlnosti i přijetí pohledu na ni a vyslovme zvláště své prosby o víru a za zastavení pandemie, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, patrone náš a celé církve, oroduj za všechny nemocné, ohrožené a za celý svět.

Blahoslavení Marceli Callo, Marku z Montegallo a Sibylino Biscossi (dnes v martyrologiu připomínaní) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 20. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Aby naše dnešní činnost byla v souladu s pravou láskou.

Dnes si církev ve světě připomíná našeho světce Jana Nepomuckého, jehož svátek v naší zemi slavíme 16. 5. Jak uvedeno na http://catholica.cz/index.php?id=2382. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. Je vzýván za mlčenlivost a proti vodním živelným pohromám. Můžeme ho prosit, abychom se ani my neprovinili jazykem, kterým se dá způsobit zlo nemenší povodni. Evangelium nám dnes připomíná největší dvě přikázání postavená na lásce k Bohu a druhým lidem. Soustřeďme se dnes na vše, co mluvíme a konáme, aby bylo v souladu s touto láskou.

Bůh dnes po nás chce lásku a maximální ohleduplnost jednoho ke druhému. Prosme nyní o tyto ctnosti, zvláště potřebné v krizové situaci i v souvislosti se zastavením pandemie, a za ochranou v našich městech a obcích před koronavirem. Své prosby můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás a za celý svět.

Svatí: Josefe Bilczewski, Kutberte, Vulframe a blahoslavení: Františku Quere, Baptisto Spagnoli a Hippolyte Galantini, kteří jste se obětovali pro církev, (dnes připomínaní v martyrologiu) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 21. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Přiznání viny a život z lásky ospravedlňují.

Dnešní evangelium o farizeji a celníkovi je zaměřené na lidi, kteří si na sobě zakládají, že jsou dobří, a přitom ostatními pohrdají.

Dále se obracíme na dva svaté poustevníky vzpomínané dnes v martyrologiu. Serapiona, u kterého vidíme, jak vypadá láska, která nezná hranic. Druhým je Mikuláš z Flüe, otec rodiny s 10 dětmi, kajícník a obnovitel míru. Označení za poustevníka ještě neznamená, že většinu života strávil v poustevně, ale častěji to, že z období v samotě s Bohem získával prospěch pro sebe i pro druhé. Někteří světci přivádějí k poznání, že je možné učinit si takovou poustevnu i ve svém srdci. Dnes to vyzkoušejme a pohovořme si s Bohem, kterého prosíme o pomoc pro velikost jeho lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Serapione (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Mikuláši z Flüe (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 22. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Uzdravení ze slepoty…

Dnešní evangelium hovoří o uzdravení ze slepoty, které vede k vyznání víry v Ježíše. Kdo nevidí Boží lásku, je jako slepý, který potřebuje uzdravení. K tomuto zamyšlení přidejme slova dnešní modlitby po přijímání:

„Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě; osvěcuj naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli, a dovedli tě opravdově milovat. Skrze Krista, našeho Pána.“

Znovu se ještě obracíme k svatému Janovi Sarkandrovi ve spojení s výročím přijetí jeho kněžského svěcení v Brně. Ze světců dnes připomínaných prosíme o pomoc i dalšího mučedníka Mikuláše Owena, malého, prostého jezuitu, o němž bylo napsáno, že nikdo nepomohl kněžím tolik jako on. Ani kruté mučení, které vedlo k jeho smrti, ho nedonutilo k prozrazení kněží. Jsme opět u vědomého spojení s Bohem, jemuž se potřebujeme naučit, abychom prokazovali více lásky a měli více sil k věrnosti.

Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Mikuláši Oweno (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 23. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Růst víry znamená její vyjádření skutky.

V dnešním evangeliu slyšíme o uzdravení syna královského úředníka, které je opět spojeno s vírou, dokonce dvakrát. Nejprve důvěrou v Ježíšovu moc ho uzdravit a potom, když se dozvěděl, že horečka mu přestala ve chvíli, kdy Ježíš řekl: Jdi, tvůj syn je zdráv. Druhé vyjádření, že uvěřil, naznačuje jeho ochotu uskutečňovat to, co Ježíš učil.

Dnes martyrologium připomíná blah. Metoděje Trčku (http://catholica.cz/?id=1052), mučedníka komunistického režimu, který se v Praze stal knězem, konal lidové misie, opakovaně se vracel na Svatou Horu, kde sloužil uprchlíkům. Potom i v Brně, ve Stanislavi i na Ukrajině mezi řeckokatolíky a v Michalovcích. Po utrpení ve více vězeních, které přijímal s důvěrou v Boha, který s křížem dává i sílu k jeho nesení, umíral se slovy, že se na nikoho nehněvá a všem odpouští. Tak svým životem uskutečňoval to, co Ježíš učil.

Po těchto dvou příbězích se zahledím na růst víry ve svém životě. Od kdy je nejdůležitější? – Odpověď vložme do modlitby s prosbou o posílení růstu víry i o zastavení pandemie a dodejme: Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Blahoslavený Metoději Trčko, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.“

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 24. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“

Evangelium dnes mluví opět o uzdravení. Jde o osamělou osobu nemocnou 38 let. Co by mohlo být horšího? – to, co může způsobit hřích.

Na dnešek vychází připomínka sv. Kateřiny Švédské, která je vzývána proti potratům i proti záplavám. Jako mladá vdova se rozhodla ze všech sil sloužit Bohu v nemocných i v těch, co trpěli hlady. Dbala na rady své matky Brigity (pozdější patronky Evropy, poutníků i umírajících, se svátkem 23. 7.), která jí doporučovala kající skutky, i na její upozornění, že s pokušením a s různými riziky se bude setkávat všude. Výchova rodiči k respektování mravních zásad a následné odhodlání k boji s pokušeními u potomků jsou natolik nedostatečná, že ohrožují celou společnost pro následky absence víry.

Za růst víry v našem národě a za zastavení pandemie koronaviru nyní vyslovme své prosby, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Matko, ochránkyně nenarozeného života, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Kateřino Švédská, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Brigito, patronko Evropy, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

  1. den 25. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Stojíme před volbou nového začátku nebo nerozhodnutí se pro Boha, které provází vnitřní prázdnota a absence pravé radosti.

Dnes je na prvním místě slavnost Zvěstování Panně Marii. U ní vidíme ten nejlepší postoj k Božím požadavkům, kterému se potřebujeme stále učit. Bohu i jí jde o naši spásu, o záchranu každého člověka. Svoboda však představuje otázku přijetí milosti, kterou, jako každý, i ona měla možnost odmítnout. Spolupráce s milostí znamená překonávání obav, někdy i přijímání utrpení k dosažení něčeho většího. V poselství Panny Marie z 25. 3. 2014 za výzvou k boji proti hříchu a k úsilí o svatost následuje příslib: „Láska Boží poteče přes vás do světa, mír zavládne ve vašich srdcích a Boží požehnání vás naplní.“

Neváhejme o ně prosit. Neváhejme prosit o milosti zvláště v této době potřebné pro nás i pro celý svět.

Prosíme o ně pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Lucie Filippini a sv. Dulo (dnes připomínané), orodujte za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

 

Manuál domácí bohoslužby

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19.
Publikováno: 13. 3. 2020 18:15

Text je zobrazený jak na této stránce, tak je i ke stažení ve formátu PDF pro vytištění. Podklad jsme připravili ve dvou provedeních: pro dospělé a pro rodinu s dětmi.
Kvůli časové naléhavosti text prošel jen zběžnou korekturou. Omluvte proto případné chyby.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha, březen 2020

Bohoslužba v rodině

pro dospělé

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

Pokud se modlitby budou účastnit jen dospělí, lze ji např. připravit takto:

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

Vytiskneme několikrát texty čtení a připravíme tužky. Pokud nemáme tiskárnu, lze doma vyhledat Bible a najít v nich.

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

 

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu a kvalitně jedno ze čtení příslušné nedělní  liturgie nebo evangelium (viz zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie). Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.

Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu.

Není moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.

Je ale možné rozdat připravené papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám znovu přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

 

4) Vyznání víry

P: Nyní společně vyznejme víru:

Všichni: Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny

a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta

byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován

a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

 

5) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy
Lze říkat prosby zcela spontánně.
Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče…). K takové modlitbě se rády připojí i děti.
Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit…
 

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš:

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

 

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

Bohoslužba v rodině

se školou povinnými dětmi

 

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.

Můžeme také připravit tužky a papíry s podložkami na psaní či kreslení. Rozstříháme papírky s přímluvami, vytiskneme několikrát texty čtení (viz dále).

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370 

 

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

Všichni: Amen.

 

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou.

Všichni: Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

 

Někdo z přítomných hezky přečte první čtení z nedělní  liturgie nebo evangelium (viz zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie).

(Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.)

 

Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde: https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/3-nedele-postni-cyklus-a nebo zde: http://www.kanan.cz/3pusta.htm 

 

Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 let) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

 

4) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

Lze říkat prosby zcela spontánně.
Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče…). K takové modlitbě se rády připojí i děti.
S dětmi lze prosby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků, které vystřiháme a položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho ozdobeného stolu. Na každém je buď napsaná nebo nějakým obrázkem z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb (naše rodina, nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše země, jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli válce, naši političtí představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní strachu, …). Pokud se přidržíme čtení např. z 3. neděle postní, pak lze zařadit téma: lidé trpící žízní, džbánek vody, hádající se lidé, pastýř, papež, smutný člověk, poušť, uprchlíci, rozhněvaní lidé, lidé usilující o spravedlnost,…
Takto připravené papírky rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý včetně dětí si papírky může prohlédnout a nějaký z nich vzít a položit na ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou „Amen.“ Dospělí se mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek.

Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy 
 

Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

 

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně. Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

 

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

 

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

Ke stažení ve formátu PDF: 

pro dospělé 
pro rodinu s dětmi

Nařízení českobudějovického biskupa

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, vydávám i já toto nařízení:

Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).

Vybízím nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních, když je potřeba udílet svátosti. Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu.

Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení.

Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42). Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb. Za mimořádně účinnou považuji modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.

 Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.

 Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě.

  V Českých Budějovicích, 13. března 2020

 

                                      + Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

 

Prohlášení biskupů k aktuální situaci v ČR

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

12. března 2020