Lurdy_2019

Číslo zájezdu 61906

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728,   +420 728 327 282

E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz

     LURDY – ARS – LA SALETTE

                                  Poutní zájezd s duchovním doprovodem

Program:                            

1.den– Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda

2.den– La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, večeře, nocleh

3.den- Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým orlojem a Bourbonskou kaplí,

Bazilika Notre Dame s nádhernými mozaikami

Ars – návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney v roce 1929

jmenován patronem farářů, večeře, nocleh

4.den– po snídani odjezd, Paray le Monial – sv. Markéta Marie Alacoque,

Taize – Komunitní centrum křesťanů nejrůznějších vyznání i národností.

Kdo se vydá do Taize, vstupuje na cestu důvěry, jež je cílem i nadějí velké ideje.

Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka

opevněného města, katedrála, hrob sv. Bernadety, večeře, nocleh

5.den– po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika

Panny Marie, poutní kaple St. Michel, skála Corneille se sochou Panny Marie,

překrásný výhled do okolí, noční jízda

6.den– Lurdy – příjezd v ranních hodinách, seznámení s poutním místem, prohlídka míst

spjatých s životem sv. Bernadety, návštěva koupelí, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

7.den– Lurdy – po snídani bohatý duchovní program, výlet do Gavarnie – srdce Pyrenejí,

pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie,

prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

8.den– Lurdy – po snídani účast na Mezinárodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia X,

Křížová cesta, eucharistické procesí, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

9.den– Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Santa Maria de la Mer – prohlídka historické části

města, poutní kostel s ostatky Marie Jakubovi a Marie Salome, noční jízda

10.den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Termín: 01.07. – 10.07.2019                                    Cena: 13.900,- Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových

pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu včetně polopenze,

kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce, zákonné pojištění CK

č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

 

Je nutné se přihlásit nejpozději do 31.05.2019

 

            

 

 

Kardinál Josef Beran

Před 50 lety zemřel kardinál Beran. Přečtěte si, co řekl o svobodě svědomí.

ČT
Kardinál Josef Beran. | FOTO: ČT
Před padesáti lety zemřel v exilu kardinál Josef Beran, kterého nacisté drželi v koncentračních táborech a komunisté v internaci.

Pražský arcibiskup Josef Beran upadl v nemilost komunistického režimu a ten jej v letech 1949 až 1963 držel v izolaci a bránil mu vykonávat úřad. Z internace byl propuštěn v roce 1963, ale bylo mu zakázáno navštěvovat Prahu. V lednu 1965 oznámil papež Pavel VI., že 22. února 1965 bude pražský arcibiskup Josef Beran jmenován kardinálem. Po jednáních mezi komunistickou vládou a Vatikánem bylo dohodnuto, že Beranovi bude povoleno odcestovat, ale už se nebude smět vrátit.

V Římě tak kardinál Beran ještě stihl čtvrté zasedání Druhého vatikánského koncilu, na kterém při projednávání Deklarace o náboženské svobodě pronesl 20. září 1965 významný projev.

Josef Beran zemřel v Římě 17. května 1969. Pro připomenutí této osobnosti přinášíme text jeho řeči na koncilu.

Josef Beran, Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, 20. září 1965:

Prohlášení o náboženské svobodě, které v širším smyslu platí i o každé pravé svobodě svědomí, má mimořádně velký význam teologický i praktický.

V Písmu svatém se jasně praví: „Co nevychází z přesvědčení,“ to jest z upřímného svědomí, „je hříšné“ (Řím 14,23). Kdo tedy hmotným nebo duševním nátlakem někoho nutí, aby jednal proti svému svědomí, uvádí ho do hříchu proti Bohu.

Tyto zásady potvrzuje i zkušenost. A zde se pokorně odvažuji vydat své vlastní svědectví.

Od chvíle, kdy byla v mé vlasti radikálně omezena svoboda svědomí, byl jsem svědkem těžkých pokušení, která tento stav pro mnohé přinášel. U celého svého stádce, dokonce i mezi kněžími, jsem pozoroval nejen vážné ohrožení víry, ale také velmi těžká pokušení ke lži, k přetvářce a k jiným mravním neřestem, která snadno kazí lid, nemá­-li pravou svobodu svědomí.

Když se něco takového záměrně obrací proti pravému náboženství, je si každý věřící člověk vědom, jak vážné je to pohoršení. Ale zkušenost nám také ukazuje, že každý takový postup proti svobodě svědomí je morálně škodlivý i tehdy, mají­-li jeho původci na mysli prospěch pravé víry. Vždy a všude útisk svobody svědomí u mnoha lidí vyvolává pokrytectví. A můžeme snad říci, že pokrytectví, víru okázale předstírající, církvi více škodí než pokrytectví víru skrývající, které je dnes ovšem více rozšířeno.

Tak se zdá, že i v mé vlasti katolická církev stále trpí pro to, co bylo v minulosti jejím jménem vykonáno proti svobodě svědomí, jako bylo v patnáctém století upálení kněze Jana Husa nebo v sedmnáctém století vnější donucení velké části českého národa, aby zase přijal katolickou víru podle zásady Cuius regio – eius religio, jež byla uplatňována. Světská moc, i když chce sloužit katolické církvi, nebo to aspoň předstírá, ve skutečnosti takovými činy způsobuje trvalou skrytou ránu v srdci národa. Toto trauma brzdilo pokrok duchovního života a nepřátelům církve poskytovalo a poskytuje lacinou látku k námitkám.

Tak nás tedy i dějiny napomínají, abychom na tomto koncilu zásadu náboženské svobody a svobody svědomí vyhlásili jasnými slovy a bez výhrad, které by pramenily z oportunistických důvodů. Jestliže se to stane, a to i v duchu pokání za hříchy v této věci dříve spáchané, mohutně vzroste mravní autorita naší církve k prospěchu národů. Také ti, kdo dnes utlačují svobodu svědomí ke škodě církve, budou tím zahanbeni; tato spásonosná hanba by mohla být jakýmsi počátkem toho, že se vzpamatují. A tento náš sněm bude mít větší mravní sílu, aby se s větší nadějí na úspěch pronásledovaných bratří zastal.

Proto vás, ctihodní bratři, žádám, abychom důraznost tohoto prohlášení nezmenšovali a abychom k závěru prohlášení připojili tato nebo podobná slova:

„Všechny vlády tohoto světa katolická církev naléhavě prosí, aby zásadu svobody svědomí účinně rozšířily na všechny občany, tedy i na ty, kdo věří v Boha, a aby přestaly jakýmkoliv způsobem utiskovat náboženskou svobodu. Buďtež co nejdříve osvobozeni všichni kněží i prostí věřící, kteří jsou po tolika letech stále ještě ve vězení pro svou náboženskou činnost, třeba i pod různými záminkami. Biskupům a kněžím, kterým se v tak velkém počtu zabraňuje vykonávat svůj úřad, budiž dovoleno, aby se zase ujali duchovní správy svých věřících. Kde je církev nespravedlivými zákony vydána na milost zvůli úřadů sobě nepřátelských, tam budiž obnovena její vnitřní samospráva a budiž usnadněno její spojení se Stolcem Petrovým. Ať přestanou překážky, které se kladou do cesty mladým, kteří chtějí dosáhnout kněžství nebo řeholního života. Duchovním řádům a kongregacím bratří a sester budiž opět dovolen společný život. A konečně všem věřícím nechť je zajištěna účinná svoboda vyznávat víru, zjevené pravdy šířit a vykládat a ve víře vychovávat děti. Tak vykonáme pravé dílo míru, v naší době nanejvýš potřebné.“

(Český překlad projevu je převzat z časopisu Nový život 1/1965, který vycházel v Římě.)

Prohlášení biskupů k volbám

Prohlášení České biskupské konference

k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

Bratři a sestry, milí věřící,

v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám.

Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno zamyšlení. K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.

Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

V Praze dne 9. května 2019

Poslední info před poutí Svatá Hora 2019

Poslední informace před poutí

Milí poutníku!

Na 3. pouť na Svatou Horu se nás vypraví více jak 60, z toho třetina s námi půjde poprvé. Doprovodí nás i vzácný poutník, železný – zvon, odlitý pro Ústějovskou kapličku, kam chodil kardinál Josef Beran, když byl internovaný v Radvanově.

Duchovní příprava: Letos budeme putovat s hlavním úmyslem „Za prohloubení víry v naší zemi“ a s myšlenkami na kardinála Josefa Berana. Při pouti budeme zpívat z poutních zpěvníčků („noví“ poutníci je dostanou, „staří“ si vezmou z domova loňské). Tam najdeš taky „Rozžíhá Maria svíce v nás“ – ústřední písní letošní pouti, a „Zdrávas Maria! Anděl Páně z nebe“ – píseň, se kterou budeme přicházet na Svatou Horou.

Nezapomeň si promyslet svůj úmysl, za který pouť půjdeš.

Od 20. května se každý den v 18 hod budeme v naší farnosti modlit novénu za milost pro naší pouť. Prosíme, přidej se k nám, ať jsi kdekoli.

Ráno 30.5. v 6:30 – 7 h se v kostele sv. Martina zaregistrujeme, odložíme na určené místo bagáž pro převoz a zaplatíme jednou částkou za vše, co jsme si na pouť objednali. V 7:00 h bude zahájení, dostaneme požehnání na cestu a pak vykročíme.

Co nemůže chybět v batohu:

litrová láhev s vodou na pití

pláštěnka (!!!)

hrneček/plecháček

kvalitní náplasti na puchýře (Compeed Omniplast), své léky, hořčík (proti únavě)

prevence proti klíšťatům (loni jsme jich sebrali hodně)

poutnický zpěvníček, placku s logem z loňska (noví poutníci dostanou)

jednu trvanlivou svačinku (co kdyby), ovoce

návleky na kalhoty (proti rose, dešti, půjdeme trávou)

krém na opalování

sluneční brýle, dioptr. brýle

klobouček proti sluníčku

1-2 náhradní trika a ponožky (v igelitovém pytlíku)

hygiena (všechno v malém množství na 3 dny)

nabitý mobil (bude-li to možné, tak ho na pouti vypneme, aby nerušil nás ani ostatní)

Bagáž – převezeme ti autem:

spacák

karimatka

oblečení na spaní, lehká obuv na přezutí na ubytovně

popř. malé zavazadlo s náhradním oblečením a botami + noviny na vysoušení

špunty do uší

Důkladně svou bagáž zminimalizuj, ať se nám všechno vejde do hasičského auta – je nás přes 60 !!! Jsme poutníci, proto žádné kufry a peřiny!

Kolik zaplatíš?

Podle tvé zaslané přihlášky na ubytování, jídla a autobusu ze Sv. Hory do Ml. Vožice si spočítej, kolik při registraci zaplatíš. Ti, co se přidají po cestě, zaplatí první večer s námi. Připrav si částku tak, ať ti nemusíme vracet. Děti a studenti mají zdarma registraci a autobus.

registrace: 100 Kč

ubytování: 50 Kč za noc

autobus zpět: 150 Kč

jídlo: Mezno – polévka 35 Kč, Sedlec – večeře 90 Kč, Počepice – polévka 40 Kč, Krásná Hora – večeře 100 Kč, Maková hora – 40 Kč, Milíně – večeře 80 Kč, Svatá Hora – oběd 100 Kč (tj. všechno jídlo na 4 dny 485 Kč)

Dospělí poutník, který si přihlásil vše na celou pouť, zaplatí tedy 885 Kč.

Můžeš přispět dobrovolnou částkou na koncert.

Snídaně a svačiny zajistíme zdarma ze zdrojů naší farnosti a dobrovolně od poutníků (budeme rádi za trvanlivější pečené dobroty nebo pomazánky na chleba) – kontakt na svačinářku Marušku je 737 475 145. Nepovezeme ovoce a zeleninu. V obcích, kde přespáváme, jsou otevřené obchody do 19 hod.

Více jak 10 lidí se snažilo pouť dobře připravit. Pojedou s námi 3 auta, jedno svačinové, druhé pro unavené poutníky a třetí hasičské převeze bagáž. Několik poutníků je pověřeno službami tak, aby se všem podle jejich možností putovalo dobře.

A teď je to na tobě, milý poutníku! Mnozí z vás umí chodit s pláštěnkou v dešti, nicméně je hodně těch, které déšť zaskočí. Proto moc prosíme ty méně zkušené poutníky, pořiďte si pevnější pončo do deště (třeba u vietnamců za 130 Kč) a vyjděte za deště alespoň na 4 km, část jděte mokrou trávou, s batohem pod pončem, v oblečení a s botami, ve kterých půjdete, s hůlkami. Není nad zkušenost! Hned pochopíš, proč návleky na kalhoty, náhradní ponožky a tričko v igelitu v batohu, noviny na vysušení bot, proč existuje impregnace na obuv a oděv. V letošním suchém roce by bylo rouhání zlobit se na déšť, když bychom zmokli!

Ke zdárném průběhu poutě přispějme včasnými ranní příchody min. 5 minut před odchodem: z Krásné Hory a z Milína odcházíme v 6 hodin, ze Sedlce v 7 hodin.

Prosíme, zkontroluj si v seznamu poutníků, jestli jsi přihlášený. Případná nedopatření ihned (nejdéle do 23.5.) volej na tel. 777 016 089 nebo piš helaknotkova@seznam.cz.

Pár drobností: Můžeš nám po cestě zazpívat vlastní písně. Na hůlky si nasaď gumové botičky, ať neklapou na silnici. Ve Včelákově Lhotě můžeš pověsit starý hrníček na dřevěný plot. Budeme pořizovat fotoprezentaci z poutě, i tvoje fotografie se může hodit.

Pro dospělé poutníky, kteří půjdou celou pouť, a pro děti, které s námi alespoň jednu noc přespí, je připravené překvapení.

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz.

Přejeme ti požehnané májové dny a příjemnou přípravu na pouť!

Za celý přípravný tým

  1. Jaroslav Karas a Hela Knotková

Seznam poutníků Svatá Hora 2019

Seznam přihlášených poutníků:

Zde je seznam přihlášených poutníků. Pokud nenajdeš své jméno, prosíme, ihned (nejdéle do 23. 5.) zavolej na tel. 777 016 089 nebo napiš na helaknotkova@seznam.cz

Bednářová Dana, Bendová Marie, Benešová Helena, Beránek Josef, Blažková Jaroslava, Břicháčovi Jiří a Šárka, Coufal Petr, Čechtická Marie, Čítek Jaroslav, Duškovi Pavel a Anna, Dvořákovi Marie a Josef, Havel Miloslav, Hejný Bohumil, Jílkovi David, Matouš a Ondřej, Kahounová Miloslava, P. Karas Jaroslav, Klimešovi Jiří a Marie, Knotková Helena, Kohout Miroslav, Kostrounová Marie, Kozáková Hana, Krátká Marie, Krejčová Marie, Křivánek Pavel, Kuřík Vít, Křížková Dagmar, Maleček Josef, Martinková Ludmila, Nováková Markéta, Novotná Marie, Novotný Pavel, Olšanská Božena, Otta Vladimír, Petříková Antonie, Pinkasovi Jana a František, Procházkovi Radka a Zuzana, Smetana Miloš, Smrčinová Marie, Sónaková Edita, Sovová Marie, Spálenková Jana, Stráníkovi Karolína a Hynek, Svobodová Marie, Syrová Libuše, Šimková Alice, Škardová Jana, Ulčák Jiří, Vášová Milada, Vepřeková Jana, Veselý Zdeněk, Větrovec Vladislav, Veverková Helena, Vrbovi Josef a Eva, Zoulová Jiřina