Internetová_výuka_křesťanství


Internetová výuka náboženství

19. 9. 2012

Lekce č. 35: Eschatologie – k čemu ve svém životě směřujeme, život věčný
Lekce č. 34: Modlitba
Lekce č. 33: Vyznání víry
Lekce č. 32: Můj život s Pánem – milovat Boha a bližní
Lekce č. 31: Svátost svěcení (služebného kněžství)
Lekce č. 30: Svátost manželství
Lekce č. 29: Svátost biřmování, Duch svatý
Lekce č. 28: Mše svatá, II. část
Lekce č. 27: Mše svatá
Lekce č. 26: Svátost Eucharistie – ustanovení eucharistie
Lekce č. 25: IV-X. přikázání – láska k bližním a k sobě
Lekce č. 24: První tři přikázání – láska k Bohu
Lekce č. 23: Desatero
Lekce č. 22: Hřích, svátost smíření a svátost nemocných
Lekce č. 21: Svátost křtu
Lekce č. 20: Svátosti
Lekce č. 19: Výzva k obrácení – postní doba
Lekce č. 18: Janovo evangelium
Lekce č. 17: Lukášovo evangelium
Lekce č. 16: Matoušovo evangelium
Lekce č. 15: Evangelia, Markovo evangelium
Lekce č. 14: Ježíš Kristus, Vykupitel, Boží láska
Lekce č. 13: Život ve vzdálenosti Bohu
Lekce č. 12: První hřích a dědičná vina
Lekce č. 11: Moudrost života s Bohem – knihy básnické a mudroslovné (sapienciální)
Lekce č. 10: Stále hovořící Bůh – Prorocké knihy
Lekce č. 9: Očista (rozdělení země, období králů, Babylonské zajetí, obnova Jeruzaléma a chrámu, Makabejští)
Lekce č. 8: Bůh uprostřed svého lidu – historické knihy (králové Saul, David, Šalamoun)
Lekce č. 7: Bůh, který vede svůj lid (putování do zaslíbené země)
Lekce č. 6: Věrný Bůh (Mojžíš, 10 egyptských ran a vyvedení z Egypta)
Lekce č. 5: Zjevující se a starající se Bůh (Abrahám, Izák a Jákob a jeho synové)
Lekce č. 4: Příběhy z 1. knihy Mojžíšovy – první hřích, Kain a Ábel, Noe a potopa a Babylonská věž
Lekce č. 3: Stvoření člověka, smysl lidského života
Lekce č. 2: Stvoření světa
Lekce č. 1: Poznání Boha – Písmo svaté, jeho rozdělení
Lekce č. 0: Dějiny spásy – úvod do náboženství

 

Převzato www.farnostvlasim.cz

 

Dopis_z_Vatikánu

Nota verbale

Prefektura papežského domu s díkem potvrzuje přijetí Vašeho dopisu. Rádi Vám umožníme se 3 osobami účast na generální audienci Svatého Otce ve středu 13. dubna 2016. Nezbytné vstupenky Vám uložíme na Vaše jméno pod registračním číslem 23146 v naší výdejní kanceláři v atriu audienční haly Pavla VI. (vstup branou mezi Svatopetrským náměstím a Kongregací pro nauku víry, na konci kolonády vlevo). Zde si je můžete vyzvednout po předložení tohoto dopisu, a to den předem v době mezi 15:00 a 19:00 hodinou, nebo také ve středu ráno, pokud možno do 8:30 hodin. Vzhledem k očekávanému velkému návalu účastníků doporučujeme včasný příchod. Místo audience bude otevřeno dvě hodiny před začátkem audience. Čas audience je uveden na vstupenkách. Pokud byste nám v této záležitosti ještě jednou psal nebo v případě dotazů, prosíme o uvedení následujících údajů: datum audience, registrační číslo a jméno, na které jsou vstupenky uložené.

 

Città del Vaticano, 2. 4. 2016

 

Pan

P. Jaroslav Karas

Moravkovo namesti 21

CZ 391 43 Mlada Vozice

Repubblica ceca