Národní pouť do Říma 2019

Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o.   ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou   Koclířov pořádá leteckou

 Národní pouť do Říma

 

       k příležitosti 30 let výročí svatořečení svaté Anežky České

        termín zájezdu 10. 11. – 14. 11. 201

cena 14 000 Kč / 560 € / osoba

 Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál-předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

 ODLET: 10. 11. z Prahy z letiště Václava Havla

 NÁVRAT: 14. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ: 4 noci v Římě v kvalitním **** hotelu 200 – 300m od stanice metra

 CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha – Řím – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 4 x ubytování v **** hotelu v blízkosti stanice metra, 4 x snídaně, 4 x večeře, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku.

                   CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 380 Kč / 15 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 350 Kč / 14 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € osoba / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 5 000 Kč / osoba – při platbě v Euro je částka 200 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v červnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 80 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení), doporučíme a poradíme přímo na místě.

Občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy – tel. i písemně. Jedná se o vyloženě poutní zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který budou doprovázet naši biskupové a řada katolických kněží. AVE MARIA!

 Program leteckého poutního zájezdu do Říma ve dnech 10. 11. – 14. 11. 2019

  1. den 10.11. neděle – odpolední odlet z Letiště Václava Havla v Praze, přesný čas odletu bude včas sdělen, přílet do Říma, transfer na hotel, večeř, nocleh – Řím
  2. den – společný program národní pouti 11. 11. pondělí – snídaně, bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, Svaté schody (Scala Sancta) ve Svatyni svatých, po kterých přistupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě, bazilika Svatého Kříže – jeden z hlavních sedmi římských kostelů, kde jsou uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže, poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15 hod. národní mše svatá, v 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů – kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini – nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), večeře, nocleh – Řím
  3. den 12. 11. úterý – den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ – snídaně, v 10.00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři – biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po oficiálním ukončení programu, osobní volno v prostředí Vatikánu, nebo Piazza Navona – nejslavnější barokní římské náměstí, které se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. Kr. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar, Pantheon – starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri), patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec, Fontána di Trevi – symbol města a největší fontána Říma, voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život, večeře,nocleh – Řím
  4. den 13. 11. 2019 středa – snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, večeře, nocleh – Řím. Tento den skýtá rovněž možnost rozšíření programu.
  5. den 14. 11. 2019 čtvrtek – snídaně, odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy

Ve dnech 12. 11. a 13. 11. jistě vybyde i volnočasový prostor pro osobní procházky a toulky po Římě. Za tímto účelem budou všichni účastníci vybaveni přehlednou mapou města a metra.

Ohlasy Svatá Hora 2019

Rozžehla Maria svíce v nás! V neděli 2. června jsme došli po 90 km na Svatou Horu. Putovali jsme naší krásnou vlastí s modlitbami, písněmi, přemýšleli jsme o svých radostech i strastech, nesli prosby nejen své, ale i našich farníků a prosby lidí, které jsme potkali, poslouchali jsme čtení o životě a práci kardinála Josefa Berana, který měl k naší farnosti blízký vztah. Prošlapávali jsme a snažili se promodlit staré cesty, které z našeho kraje vždycky k Panně Marii Svatohorské vedli… A ona nám na pouti pomáhala. Všechno dobře „klaplo“, všichni došli, nikomu se nic zlého nestalo. A tak jsme mohli oslavit konec pouti téměř celý den na Svaté Hoře s radostí a vděkem. Patronkou našich poutí na Svatou Horu se teď stala nově zhotovená soška svatohorské Panny Marie, její věrná kopie, která s námi šla a byla „doma“ nad Příbramí posvěcená. Manželé Klimešovi jí uložili do mladovožického kostela, kde bude dohlížet, aby tradice poutí žila dál a cestičky k ní i naše srdce zase nezarostly plevelem. Radostí naplněné putování jsme prožili také díky pomoci a modlitbám mnoha, mnoha lidí, kteří s námi nešli. Vaše nejrůznější pomoc nám usnadnila cestu, vaše myšlenky nás nadnášely. Děkujeme za vše! A jen okrajově: Z Mladé Vožice vyšlo s úmyslem dojít až na Svatou Horu 54 poutníků z mnoha míst republiky doprovázených ještě 15 – 20 místními i přespolními, kteří se různě připojovali a odpojovali. V Sedlci a Krásné Hoře se přidalo 10 dalších přihlášených poutníků. A tak nás v neděli dopoledne doputovalo 69 pěších. Svatá Hora přivítala u mariánského sloupu společně s dalšími 40 motorizovanými mladovožickými asi 110 poutníků. Věkové rozpětí kmenových poutníků bylo úžasných 77 let. A tak i díky nádherné vzájemné pomoci, stejnému cíli a odpovědnosti poutníků budeme na letošní pouť rádi vzpomínat.  Dá-li Pán, vypravíme se za rok znovu.A ještě jeden z mnoha ohlasů: „Dovolte mi, abych celému týmu vyslovil poděkování a velký obdiv za skvělou a zcela bezchybnou organizaci našeho putování na Svatou Horu. Byla to nádherná pouť, krásné společenství lidí, ochotných vždy jeden druhému vyjít vstříc a případně i pomoci. V tomto širokém spektru lidí, odlišných jak věkově, zájmově a hlavně výkonnostně, při tak velkém počtu poutníků je to vlastně malý zázrak. Vše bylo zcela přirozené a zážitkově intenzivní. Myslím si, že nejen já, ale i všichni poutníci, se kterými jsem měl možnost mluvit, načerpali mnoho energie, ze které budou moci dlouho čerpat. Velkým bonusem pro naše putování bylo i počasí. Ale věřím tomu, že i kdyby celé naše putování pršelo, tak jak byly náznaky v dlouhodobých předpovědí, bylo by naše putování drobet jiné, ale stejně skvělé, úžasné. Ještě jednou děkuji – mám zač! Přeji vám všem i ostatním poutníkům hodně radosti, spokojenosti a Božího požehnání. Pepík Maleček, Příbram“

 Obnovená tradice poutí na Svatou Horu V letošním roce se uskutečnila již 3. pěší pouť obnovené tradice putování z Mladé Vožice na Svatou Horu. Pouť zahrnovala tři kraje, odkud se historicky putovalo na Svatou Horu (Táborsko, Benešovsko a Příbramsko). Provázelo nás téma „Prohloubení víry a duchovního života v našem národě“. Na cestě nás doprovázel nejmladší „železný poutník“ zvon, který byl zhotoven ke cti kardinála Josefa Berana ve zvonařské dílně pana Michala Votruby v Myslkovicích u Soběslavi. Den před poutí dorazil do farnosti Mladá Vožice. Zvon je připomínkou významné osobnosti naší církve kardinála Josefa Berana. Tento muž vězněn nacistickým Německem prošel koncentračními tábory Terezín a Dachau. Po válce byl 16 let internován komunistickým režimem na různých místech Československa. V roce 1965 byl jmenován kardinálem a následně mu bylo dovoleno vycestovat do Říma bez možnosti návratu do vlasti, kterou nade vše miloval. V exilu navštěvoval České krajany v Evropě i USA, promlouval k Českému národu z radia Vatikán, zařídil koupi Českého domu Velehrad v Římě a řadu dalších věcí. Režim se bál převézt jeho tělo po smrti do ČR a proto papež Pavel VI. o pohřbení jeho ostatků v bazlilice sv. Petra ve Vatikánu. Naplnění závěti Kardinála Josefa Berana došlo až v loňském roce, kdy byly ostatky slavnostně převezeny a za účasti řady lidí z náboženského i kulturního světa pohřbeny v arcibiskupské hrobce v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Druhým symbolem pouti byla kopie sošky P. Marie Svatohorské, kterou nechali zhotovit poutníci u řezbáře Václava Křížka z Křepenic. Soška je skutečně mistrovským dílem umělce a je věrnou kopií Madony ze Svaté Hory.  Na naší pouti nás doprovázela dvě auta. Hasiči z Mladé Vožice nám ochotně převáželi věci na nocování (spacáky a karimatky). Poutníci šli tedy pouze s batůžky a osobními věcmi. Druhé auto převáželo technické věci a zajišťovalo případnou pomoc unaveným poutníkům. První den jsme putovali z Mladé Vožice do Sedlec-Prčice (30km). Procházeli jsme nádherně rozkvetlými loukami, obdivovali jsme výhledy České pahorkatiny z kopců, a lesy nám poskytovali příjemné ochlazení ve stínu. Druhý den ráno jsme pokračovali ze Sedlec-Prčice do Krásné Hory. Zde jsme měli opět připravené zázemí v místní ZŠ včetně večeře a snídaně. Další den jsme vstávali časně ráno někteří před pátou hodinou, aby stihli včas vystoupat na vrchol, kde se nachází poutní místo Maková hora. V kostele P. Marie se konala liturgie první soboty, do které jsme se ochotně s poutníky zapojili. Po skončení na nás čekal připravený oběd v „přírodě“ před kostelem a poslední část dne – cesta do Milína. Zde se nám dostalo milého přivítání. Po příchodu do ZŠ a krátkém odpočinku jsme směřovali do místního kina. Zde se uskutečnilo vystoupení dětí, mládeže i dospělých. Farnost Slivice-Milín připravila poutníkům milé kulturní osvěžení, které poutníky skutečně povzbudilo. O tom svědčí i potlesk na otevřené scéně a řada přídavků písní. Po skončení vystoupení jsme si s poutníky a místními farníky prohlédli krásně opravený kostel sv. Václava a vrátili jsme se do školy. Poutník Karel si připravil pro ostatní povídání o svém životě letce. Létal jako pilot ČSA do Kazachstánu a tak jsme zakončili krásný večer v zahradě Milínské školy. V neděli ráno jsme vycházeli s poutníky přesně v 6.00 hodin přes Slivici a Konětopy, kde jsme se krátce zastavili na Svatou Horu. Na poslední úsek pouti se přidalo ještě několik poutníků. Ten rychle utekl a rázem jsme stanuli v průvodu více než stovky poutníků před Mariánským sloupem na Svaté Hoře. Po uvítání místním duchovním P. Davidem Horáčkem následovala mše sv. Po jejím skončení a focení poutníků na svatohorských schodech následoval koncert skupiny Flying Parties na prostranství před bazilikou. Poutníci dali průchod radosti a zapojili se do hudby nejrůznějšími tanečními kreacemi. Po obědě jsme si vyslechli varhanní koncert v kostele a občerstvili se v nedaleké cukrárně.                   Závěr pouti byl ve znamení modlitby a loučení u Mariánského sloupu a odjezdu do Mladé Vožice. Na konec bych rád poděkoval za perfektní organizaci poutě řadě dobrovolníkům. Bez nich bychom nemohli tak velkou akci uskutečnit. Současně bych rád poděkoval farnostem Mladá Vožice, Městu Mladá Vožice za poskytnutí doprovodného auta, hasičům Města Mladá Vožice za převážení věcí poutníků na místa ubytování, farnostem Sedlec- Prčice za poskytnutí zázemí na faře, farnosti Slivice-Milín a Městu Milín za přijetí poutníků a spolupráci při organizaci poutě. O vydařené pouti svědčí skutečnost, že při loučení se někteří poutníci hlásili na příští rok. Uvidíme…Letošní poutě se zúčastnila necelá stovka pěších poutníků (někteří šli část cesty). Na Svatou Horu dorazil autobus z Mladé Vožice s dalšími třiceti autobusovými poutníky a další desítky lidí přicestovali auty   P.Jaroslav Karas

Poslední info před poutí Svatá Hora 2019

Poslední informace před poutí

Milí poutníku!

Na 3. pouť na Svatou Horu se nás vypraví více jak 60, z toho třetina s námi půjde poprvé. Doprovodí nás i vzácný poutník, železný – zvon, odlitý pro Ústějovskou kapličku, kam chodil kardinál Josef Beran, když byl internovaný v Radvanově.

Duchovní příprava: Letos budeme putovat s hlavním úmyslem „Za prohloubení víry v naší zemi“ a s myšlenkami na kardinála Josefa Berana. Při pouti budeme zpívat z poutních zpěvníčků („noví“ poutníci je dostanou, „staří“ si vezmou z domova loňské). Tam najdeš taky „Rozžíhá Maria svíce v nás“ – ústřední písní letošní pouti, a „Zdrávas Maria! Anděl Páně z nebe“ – píseň, se kterou budeme přicházet na Svatou Horou.

Nezapomeň si promyslet svůj úmysl, za který pouť půjdeš.

Od 20. května se každý den v 18 hod budeme v naší farnosti modlit novénu za milost pro naší pouť. Prosíme, přidej se k nám, ať jsi kdekoli.

Ráno 30.5. v 6:30 – 7 h se v kostele sv. Martina zaregistrujeme, odložíme na určené místo bagáž pro převoz a zaplatíme jednou částkou za vše, co jsme si na pouť objednali. V 7:00 h bude zahájení, dostaneme požehnání na cestu a pak vykročíme.

Co nemůže chybět v batohu:

litrová láhev s vodou na pití

pláštěnka (!!!)

hrneček/plecháček

kvalitní náplasti na puchýře (Compeed Omniplast), své léky, hořčík (proti únavě)

prevence proti klíšťatům (loni jsme jich sebrali hodně)

poutnický zpěvníček, placku s logem z loňska (noví poutníci dostanou)

jednu trvanlivou svačinku (co kdyby), ovoce

návleky na kalhoty (proti rose, dešti, půjdeme trávou)

krém na opalování

sluneční brýle, dioptr. brýle

klobouček proti sluníčku

1-2 náhradní trika a ponožky (v igelitovém pytlíku)

hygiena (všechno v malém množství na 3 dny)

nabitý mobil (bude-li to možné, tak ho na pouti vypneme, aby nerušil nás ani ostatní)

Bagáž – převezeme ti autem:

spacák

karimatka

oblečení na spaní, lehká obuv na přezutí na ubytovně

popř. malé zavazadlo s náhradním oblečením a botami + noviny na vysoušení

špunty do uší

Důkladně svou bagáž zminimalizuj, ať se nám všechno vejde do hasičského auta – je nás přes 60 !!! Jsme poutníci, proto žádné kufry a peřiny!

Kolik zaplatíš?

Podle tvé zaslané přihlášky na ubytování, jídla a autobusu ze Sv. Hory do Ml. Vožice si spočítej, kolik při registraci zaplatíš. Ti, co se přidají po cestě, zaplatí první večer s námi. Připrav si částku tak, ať ti nemusíme vracet. Děti a studenti mají zdarma registraci a autobus.

registrace: 100 Kč

ubytování: 50 Kč za noc

autobus zpět: 150 Kč

jídlo: Mezno – polévka 35 Kč, Sedlec – večeře 90 Kč, Počepice – polévka 40 Kč, Krásná Hora – večeře 100 Kč, Maková hora – 40 Kč, Milíně – večeře 80 Kč, Svatá Hora – oběd 100 Kč (tj. všechno jídlo na 4 dny 485 Kč)

Dospělí poutník, který si přihlásil vše na celou pouť, zaplatí tedy 885 Kč.

Můžeš přispět dobrovolnou částkou na koncert.

Snídaně a svačiny zajistíme zdarma ze zdrojů naší farnosti a dobrovolně od poutníků (budeme rádi za trvanlivější pečené dobroty nebo pomazánky na chleba) – kontakt na svačinářku Marušku je 737 475 145. Nepovezeme ovoce a zeleninu. V obcích, kde přespáváme, jsou otevřené obchody do 19 hod.

Více jak 10 lidí se snažilo pouť dobře připravit. Pojedou s námi 3 auta, jedno svačinové, druhé pro unavené poutníky a třetí hasičské převeze bagáž. Několik poutníků je pověřeno službami tak, aby se všem podle jejich možností putovalo dobře.

A teď je to na tobě, milý poutníku! Mnozí z vás umí chodit s pláštěnkou v dešti, nicméně je hodně těch, které déšť zaskočí. Proto moc prosíme ty méně zkušené poutníky, pořiďte si pevnější pončo do deště (třeba u vietnamců za 130 Kč) a vyjděte za deště alespoň na 4 km, část jděte mokrou trávou, s batohem pod pončem, v oblečení a s botami, ve kterých půjdete, s hůlkami. Není nad zkušenost! Hned pochopíš, proč návleky na kalhoty, náhradní ponožky a tričko v igelitu v batohu, noviny na vysušení bot, proč existuje impregnace na obuv a oděv. V letošním suchém roce by bylo rouhání zlobit se na déšť, když bychom zmokli!

Ke zdárném průběhu poutě přispějme včasnými ranní příchody min. 5 minut před odchodem: z Krásné Hory a z Milína odcházíme v 6 hodin, ze Sedlce v 7 hodin.

Prosíme, zkontroluj si v seznamu poutníků, jestli jsi přihlášený. Případná nedopatření ihned (nejdéle do 23.5.) volej na tel. 777 016 089 nebo piš helaknotkova@seznam.cz.

Pár drobností: Můžeš nám po cestě zazpívat vlastní písně. Na hůlky si nasaď gumové botičky, ať neklapou na silnici. Ve Včelákově Lhotě můžeš pověsit starý hrníček na dřevěný plot. Budeme pořizovat fotoprezentaci z poutě, i tvoje fotografie se může hodit.

Pro dospělé poutníky, kteří půjdou celou pouť, a pro děti, které s námi alespoň jednu noc přespí, je připravené překvapení.

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz.

Přejeme ti požehnané májové dny a příjemnou přípravu na pouť!

Za celý přípravný tým

  1. Jaroslav Karas a Hela Knotková