Návštěvnost Ústějovské kaple 2018

NÁVŠTĚVNOST ÚSTĚJOVSKÉ KAPLIČKY v roce 2018 :

–       navštívilo ji nejméně 933 lidí ( často celé rodiny, ale počet neuveden )

–       nejvíce dne 28.9. – Svatováclavský výšlap – 73 pochodníků – zápis na str. 22

–       významné návštěvy :

na straně 6 – rodina úzce spjata s ThDr. Stan. ZELOU, olomouckým biskupem, internovaným v roce 1963 na Radvanově

na straně 29 – prapotomci rytířského rodu JENŠÍKŮ, který vlastnil asi v 16. století

zámek v Radvánově

–       významné události : 13 pobožností, 2x křest svatý ( na str. 15-7.července, na str. 20- 1.září )

–       ODKUD POUTNÍCI-TURISTÉ-PŘICHÁZELI :

z ciziny : z USA- str.11-29.4. a na str.14-12.6.- zápisy v angličtině

z KANADY- str.24-16.10.

z AUSTRÁLIE- str. 27-18.11.

z NĚMECKA -str.19-19.8.

z ČR :

Břeclav-již.Morava , Mladá Vožice, Chýnov

Brno, Jistebnice-Nehonín, Radvanov

Přerov, Kosova Hora , Lom u Tábora

Česká Třebová, Miličín, Zátiší

Mladá Boleslav-Boreč, Červený Újezd, Janov

Strakonice, Střezimíř, Dolni Hrachovice

Pyšely, Zhořec, Bernartice

Řevnice , Sezimovo Ústí, Louňovice

Praha , Slivice, Jindřichův Hradec

Měšice u Tábora , Soběslav, Votice

České Budějovice , Sedlečko, Tábor

Radimovice u Želče, Prčice, Oblajovice

Týn nad Vlt. , Těchobuz , Oldřichov

CO PŘÍCHOZÍ NEJVÍCE OCEŇUJÍ A CHVÁLÍ :

Polohu, krásu tohoto barokního skvostu z roku 1812, velebné ticho, klid ke ztišení a k modlitbě, její obnovený interiér – výzdoba, přístupnost- otevřené dveře, okolní malebnou přírodu s výhledem i torzo lípy v její blízkosti….zemský ráj to na pohled, jak napsala poutnice na str.24.

Dle Pamětní knihy připravili – Zemanovi

 

Tříkrálová sbírka 2019

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla na Mladovožicku     71 451,- Kč. Rád bych touto cestou poděkoval dětským i dospělým koledníkům za jejich aktivitu a podpoření dobré myšlenky pomoci druhým lidem.                             P. Mgr. Jaroslav Karas duchovní správce

Novoroční promluva papeže Františka

Bůh se neobešel bez Matky, a tím spíše ji potřebujeme my

Homilie papeže při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

»Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli« (Lk 2,18). Divit se, žasnout – k tomu jsme povoláni dnes, na závěr oktávu Narození Páně, se zraky dosud upřenými k Dítěti, které se nám narodilo, zbavené všeho a oplývající láskou. Úžas je postoj, který je třeba zaujmout na počátku roku, protože život je dar, který nám umožňuje vždycky znovu začít, i z té nejnižší úrovně.

Dnes  však také žasneme nad Matkou Boží. Bůh je maličkým dítětem v náručí ženy, která živí svého Stvořitele. Socha, kterou máme před sebou, znázorňuje Matku a Dítě, kteří jsou natolik sjednoceni, že působí dojmem jediného celku. To je tajemství, které dnes budí nekonečný obdiv: Bůh se navždy spojil s lidstvem. Bůh a člověk navždy spolu – to je ta dobrá novoroční zpráva: Bůh není pánem, jenž má odstup a je v nebi osamocen, nýbrž vtělenou Láskou, narozenou z matky jako my, a zahrnující lidstvo novou laskavostí. Chápeme tak lépe božskou lásku, která je otcovská i mateřská, jako matka, která nepřestává věřit v děti a nikdy je neopouští. Bůh-s-námi nás miluje nezávisle na našich pochybeních, na hříších a námi působeném chodu světa. Bůh věří v lidstvo, v jehož popředí stojí primárně a nedostižně Jeho Matka.

Ji prosíme na začátku roku o milost úžasu před Bohem, který budí úžas. Obnovujeme svůj počáteční úžas, kdy se v nás zrodila víra. Pomáhá nám Matka Boží, Matka, jež rodí Pána a nás Pánu. Je matkou, která v dětech rodí úžas víry, protože víra je setkáním, nikoli náboženstvím. Život bez úžasu šedne, stává se zvykem, i víra. Také církev potřebuje nově žasnout nad tím, že je příbytkem živého Boha, Pánovou Nevěstou, Matkou, která rodí děti. Jinak jí hrozí, že se stane krásným muzeem minulosti. Církev-muzeum. Madona však v církvi vytváří ovzduší domova, obývaného Bohem novostí. Přijměme tajemství Matky Boží s úžasem jako obyvatelé Efesu v době koncilu, a jako oni volejme: „Svatá Matko Boží“. Dovolme jí, aby se na nás dívala, obejmula nás a vzala za ruku.

Dovolme, aby se na nás dívala. Obzvláště ve chvílích nouze, vězíme-li ve spletitostech zauzleného života, je správné hledětMadoně. Je však krásné, necháme-li Madonu hledět na sebe. Dívá-li se na nás, nevidí hříšníky, nýbrž děti. Říká se, že oči jsou zrcadlem duše. Oči milostiplné září Boží krásou, osvěcují nás rájem. Ježíš řekl, že oči jsou »pro tělo jako svítilna« (Mt  6,22): oči Madony dovedou osvítit každou temnotu a kdekoli rozžehnou naději. Její pohled obrácený k nám říká: „Drahé děti, odvahu, to jsem já, vaše matka!“

Tento mateřský pohled, který dodává důvěru, umožňuje růst ve víře. Víra je spojení s Bohem, zahrnuje celého člověka a aby se uchovala, potřebuje Matku Boží. Její mateřský pohled nám pomáhá, abychom v sobě viděli děti milované ve věřícím Božím lidu, měli se vzájemně rádi, nehledě na svá omezení a zaměření. Madona nám umožňuje zapustit kořeny v církvi, kde je jednota víc než různost, a vybízí nás, abychom pečovali o sebe navzájem. Mariin pohled  nám připomíná, že pro víru je podstatná laskavost, která staví hráz vlažnosti. Laskavost, laskavá církev. Slovo laskavost by dnes mnozí chtěli vyškrtnout ze slovníku. Je-li ve víře místo pro Matku Boží, nikdy se nevytratí střed, totiž Pán, protože Maria nikdy neukazuje k sobě, nýbrž k Ježíšovi a bratřím, protože Maria je matkou.

Pohled Matky, pohled matek. Svět, který hledí do budoucnosti bez mateřského pohledu, je krátkozraký. Zvětšuje sice zisky, ale nedovede už vidět v lidech děti. Zisky budou, ale nikoli pro všechny. Obýváme dům, ale ne jako bratři. Lidská rodina se zakládá na matkách. Svět, ze kterého je mateřská laskavost vyhoštěna jako pouhý sentiment, bude možná oplývat věcmi, ale nebude mít budoucnost. Matko Boží, nauč nás svému pohledu na život a obrať svůj pohled na nás a naše ubohosti. Obrať k nám své milosrdné oči.

Dovolme, aby nás obejmula. Po tomto pohledu přichází na řadu srdce, kde Maria, jak říká dnešní evangelium, »to všechno uchovávala a rozvažovala o tom« (Lk 2,19). Madona uchovávala  v srdci všechno, objímala všechno, události příznivé i nepříznivé. O všem rozvažovala a všechno poroučela Bohu. Takové je její tajemství. Stejně tak jí leží na srdci život každého z nás: touží obejmout všechny naše situace a představit je Bohu.

V dnešním roztříštěném životě, kde nám hrozí, že ztratíme nit, je Matčino objetí zásadní. Šíří se spousta roztěkanosti a osamocenosti. Celý svět je propojen, ale zdá se, že je stále více znesvářen. Potřebujeme se svěřit Matce, která objímá v Písmu mnoho konkrétních situací a je tam, kde je jí zapotřebí: vydává se za příbuznou Alžbětou, pomůže novomanželům v Káni, povzbuzuje učedníky ve Večeřadle… Maria je lékem na samotu a rozpad. Je Matkou útěchy, která má soucit a je spolu s tím, kdo je sám (z lat. con-solatio = útěcha). Ona ví, že utěšit nedokáží jen slova, je zapotřebí účast a její mateřská přítomnost. Dovolme jí, aby obejmula náš život. V modlitbě Salve Regina ji nazýváme „živote“, což se může jevit jako přehnané, protože životem je Kristus (srov. Jan 14,6), avšak Maria je s Ním natolik sjednocena a tolik nablízku nám, že není nic lepšího než vložit svůj život do jejích rukou a uznat, že je „životem sladkosti a naší nadějí“.

A potom, na cestě životem, dovolme, aby nás vzala za ruku. Matky berou děti za ruku a uvádějí je s láskou do života. Avšak kolik dětí, odkázaných na sebe, ztrácí směr, považuje se za silné, bloudí a svobodně se stává otroky. Kolik jen jich zapomnělo na mateřský cit, žijí v hněvu a lhostejnosti ke všemu! Kolik jen jich, bohužel, reaguje na všechno a na všechny jedem a zlobou! Projevit zlobu je dokonce považováno za příznak zmužilosti. Je to však pouhá slabost. Potřebujeme se naučit od matek, že  hrdinství spočívá v sebedarování, zmužilost ve slitování a moudrost v mírnosti.

Bůh se neobešel bez Matky, a tím spíše ji potřebujeme my. Sám Ježíš nám ji dal, a to nikoli v ledajaké chvíli, nýbrž na kříži: »To je tvá matka« (Jan 19,27), řekl učedníkovi, každému učedníkovi. Madona není volitelný doplněk, je třeba ji přijmout životem. Je Královnou míru, která přemáhá zlo a vede stezkami dobra, šíří mezi dětmi jednotu a vychovává k soucitu.

Vezmi nás za ruku, Maria. Přimknuti k tobě překonáme ty nejsvízelnější zákruty dějin. Veď nás za ruku, abychom objevili svazky, jež nás spojují. Shromáždi nás pod svůj plášť, kde se vlídností opravdové lásky opětovně vytváří lidská rodina: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko“. Povězme Madoně všichni společně: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko“.

Přeložil Milan Glaser

Poděkování za účast na adventní přípravě 2018

Rád bych touto cestou poděkoval farníkům za účast na přípravě na vánoční svátky. Během tří týdnů nás provázelo nejprve téma „Jak znovunalézt radost z modlitby“. Další dny jsme navázali tématem „9 dní k přiblížení tajemství vánoc.“ Během tří týdnů jsme prožili společenství života víry, lásky a modlitby. Mezi účastníky byli zastoupeny všechny věkové kategorie od dětí, mladých, rodin až k těm dříve narozeným. Někteří účastníci vyjádřili touhu, aby tato krátká modlitební setkání pokračovala i po vánočních svátcích. Věřím, že až z nás vánoční radost odezní, že budeme ve farnostech pokračovat v přibližování k největšímu tajemství, které se zhmotňuje o vánočních svátcích to je v příchodu Božího Syna na svět.

Něco ze statistiky Roráty 2018

Týden Den Počet účastníků
1. 3.12 13
4.12 7
5.12 11
6.12 16
7.12 17
8.12 3  Souběžně se uskutečnil bleší trh ve prospěch Mary´Meals, který organizovala farnost a tedy i pravidelní účastníci setkání na faře
2. 10.12 18
11.12. 12
12.12. 11
13.12 11
14.12 12
15.12. 6
3. 17.12. 15
18.12. 15
19.12 9
20.12 11
21.12 10
22.12. 15

 

Celkem se zúčastnilo adventní přípravy 29 účastníků alespoň 1x děkujeme

 1. P. Jaroslav Karas
 2. P. Jiří Cihelna
 3. Josef Matoušek
 4. Josef Zeman
 5. Zdeňka Zemanová
 6. Petr Svoboda
 7. Marie Svobodová
 8. Marie Dvořáková
 9. Marta Tomášková
 10. Marie Petráňková
 11. Karel Petřík
 12. Tonička Petříková
 13. Jana Kášková
 14. Marie Kučerová
 15. Jana Kubálová
 16. Marie Vrtišková
 17. Hanka Kosejková
 18. Marcela Mrázková
 19. Emilka Dvořáková
 20. Drahuše Bechyňská
 21. Anežka Heřmánková
 22. Marie Krejčová
 23. Jaroslava Svatková
 24. Marie Kostrounová
 25. Růžena Jelínková
 26. Anna Počinková
 27. Miluška Šturzová
 28. Maruška Špalová
 29. Slávka Špalová

 

 

 

 

Návštěva Jihočechů ve Vatikáně

Jihočeská delegace předala papeži Františkovi „požehnané pivo“ a perník pro chudé

 

 

 

 

 

 

 

Vatikán. Papež František přijal na závěr generální audience delegaci z Českých Budějovic. U příležitosti svátku patrona města sv. Mikuláše, mu přivezla již podruhé požehnané adventní pivo. Svatý biskup z Myry se tak stal  symbolem spolupráce českobudějovické diecéze, města a pivovaru, z níž vzešel charitativní projekt zaměřený na podporu sociálních služeb, které poskytuje diecézní charita. Akci nazvanou „požehnané pivo“ nám přiblížil českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, ředitel Českobudějovické diecézní charity Jiří Kohout a generální ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Za jihočeskou metropoli pozdravil papeže primátor Český Budějovic Jiří Svoboda.

Hluboký zážitek připravil dnešní den pro paní Marii Jarošovou z Veselí nad Lužnicí. Přijela na generální audienci na vozíčku a papež František ji podravil ve skupině nemocných, ještě než přijal oficiální jihočeskou delegaci.

Rozhlasovou reportáž k návštěvě Jihočechů ve Vatikánu najdete na stránkách Vatican News.

Dalším dárek z Jižních Čech směřoval přímo na papežskou charitu. Perníčky z rodinné firmy v Plané nad Lužnicí přivezl tamní starosta Jiří Šimánek. Komu bude tento dar určen, jsme se zeptali přímo papežského almužníka, kardinála Konrada Krajewského:

Dárky z Čech budou pro nejchudší z Říma, zejména pro ty, kteří přicházejí každý den pod kolonádu sv. Petra a využívají sprch nebo lékařských služeb, které pro ně nechal zřídit papež František. Je to 200 lidí z různých koutů světa a tato pomoc je nebytná k tomu, aby se jim vrátila lidská důstojnost. Když je člověk umytý, vyšetřený lékařem, když si může dát ostříhat vlasy a oholit se, může se také pokoušet o návrat do normálního života.

Bude to tedy takový malý dárek k vánocům…

Bude to velký dárek k vánocům – reagoval papežský almužník, kardinál Krajewski