Zpěvník


Boží Beránku, jen Tobě patří čest

2-3x

Boží Beránku, jen Tobě patří čest,
Boží Beránku, jen Tobě patří čest.

Tvá velebnost a moc naplní celý svět,
když Ty usedneš na svůj trůn
a národy se Tobě vděčně pokloní
jsi slunce spravedlnosti.

Tobě patří chvála

1. /: Tobě patří chvála,
čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně,
my voláme: Ty jsi Pán! :/

R: /: Vždyť Ty jsi Pán,
Ty jediný, Ty jsi Král,
Ty jsi tolik nádherný,  
celý svět se ti klaní. :/

B: Neboť Tvé je království,
moc i sláva na věky,
v Tvém jménu je síla,
Ty jsi Alfa, Omega,
/: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán,  
Vládce můj! :/

Králi, milost nám dej

2-3x

Králi, milost nám dej, 
přijď a uzdrav naši zem, 
očisť ji svým Duchem, uzdrav dotykem.
Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane.
Přijď s láskou svou sem k nám.

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,
Ježíš, slyší hlas můj každý den.
Ó, Ježíš, mne v mém pádu pozvedá,
ó, Ježíš, krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé,
Ježíš, stále stejný, včera, dnes.
Ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé,
ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš, přijde brzy jako král,
Ježíš, přines lásku na zem k nám.
Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám,
/: ó, Ježíš, krásné jméno má.:/

Zpívej, brzy už přijde Pán

2-3x

Zpívej,  brzy už přijde Pán,
zpívej, brzy už přijde Král.

Září na nebi znamení,
přichází vykoupení,
modli se a miluj, modli se a služ,
do konce vytrvej.

Ty jsi král

2-3x

Ty jsi Král, Ty jsi Král,
 náš Král Ježíš.

Naše srdce pozvedáme,
naše dlaně otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme,
chválíme Tě.

Madona

1. Každý z nás na této zemi, poutníkem je k věčnosti,
když chceš dojít k svému cíli, potřebuješ milosti,
u své Matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí,
dovede Tě až do věčné radosti.
 
Ref.: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být,
v Tvých rukách dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt.
 
2. Když se zdá že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má,
kde se ukrýt než u Matky, která dětem pokoj dá,
volám k Tobě, ó Madono, a prosím o pomoc Tvou,
vyslyš prosby, jež přednáším písní svou.
Ref.
3. Tolikrát nám připomínáš, co Syn Tvůj nám přikázal,
obrácení život z Víry, aby každý dokázal,
přijímáš nás za své děti, jako tenkrát pod křížem,
kde Tě Ježíš Janovi dal a nám všem.
Ref.
Ref. (á capella)
 
 

R: Přijmi naši chválu,
Paní divukrásná,
Panno přesvatá,
celá sluncem oděná,

korunu z hvězd máš
a měsíc u nohou,
jsi jistý přístav náš,
jsi spásy jitřenkou.

1. Úžasná je Tvá krása,
ó Panno pokorná,
odpovíš slovu Páně:
„Staň se vůle tvá.“

Lůnem spásy se stáváš
nám z Evy zrozeným,
jásot zní v nebesích
nad Božím vtělením.

R: 
2. Místo své neopouštíš
u nohou Synových,
zkoušená bolestí,
chraň víru dětí svých.

Z pramenů Boží spásy
žíznivým nabíráš,
kříž, který objímáš,
nám nebe otvírá.

R: 
3. Jméno tvé jasně září
nádherou nesmírnou,
Královnou andělů
a jitřenkou tě zvou.

Radostí Eva jásá,
chválu vzdá stvoření,
v lásce Tvé odkrývá
se příslib spasení.

R: 
4. Bůh tě vzal do své slávy,
ozdobil korunou,
krásu tvou vyvýšil,
jsi naší Královnou.

Věrně nás doprovází
srdce Tvé mateřské,
projdi s námi až k trůnu
slávy nebeské.

Máš v duši píseň (Maria, s Tebou Maria)

1. Máš v duší píseň
andělských zvonů,
máš v duši bolest
těch nejkrásnějších tónů.

Máš v sobě sílu,
po které se touží,
máš v sobě naději
pro ty, kdo se souží.

R: Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá,
Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá.

2. Máš v duši příslib
nebeského štěstí,
máš v sobě naplnění
spasitelných zvěstí,

máš v sobě lásku
pro ty, kdo Tě hledají,
máš v sobě lásku
pro ty, kdo Tě volají.

R: 
3. Požehnej mé kroky,
požehnej má ústa,
žehnej každé písni,
ve strunách mých zůstaň,

kytice veršů
nejkrásnějších květů,
patří tobě, Maria,
Božímu světu.

R: 

Nikdo nezná líp naši lidskou tíž

R: Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria. 

1. Nikdo nezná líp naši lidskou tíž,
Maria nás všechny ráda má. 
Jen maminka ví, o čem dítě sní,
Maria nás všechny objímá. 

2. Pojďme za mámou, za maminkou svou,
Maria nás všechny ráda má.
Proč jsme nešťastní, když můžeme k ní,
Maria nás všechny objímá.

Ref.

3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas,
Maria nás všechny ráda má.
Ale proč se bát, co se může stát,
Maria nás všechny objímá.

Ref. 2x

Ave Maria, Pán buď s Tebou

1. Ave, Maria, Pán buď s Tebou.
Ave, Bůh má Tě rád. 
Tobě nebude dítě kletbou,
dívko, přestaň se bát.

Ref: Služebnice svého Pána
požehnaná.
Ave, ave,
ave Maria.

2. Tebe národy chválit budou,
Bůh Ti výsadu dal. 
Přijal na milost dívku chudou,
z Tebe zrodí se Král.

Ref:2x

Nebojte se

2-3x

Nebojte se, radujte se,
Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal.

Taizé:
3x Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (Bůh je tam, kde je dobrota a láska.)
6x Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

3x Laudate Dominum Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
omnes gentes, aleluja.

3x Každý den Pán mi sílu dává,
písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením,

když kráčím s Ním,
nemusím se bát,
když kráčím s Ním,
nemusím se bát.

min. 3x Před Tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou noc odchází a den jasně září
3x Náš Bůh je láska,
mějte odvahu,
žijte pro lásku.
Náš Bůh je láska,
nemusíš se bát.

Chvalte Hospodina

/: Chvalte Hospodina
všichni národové,
velebte ho všichni lidé. :/

/: Neboť je rozšířená
nad námi milost jeho
a věrnost Boha na věky.
Haleluja. :/

/: Neboť je rozšířená
nad námi milost jeho
a pravda Boha na věky.
Haleluja. :/

Slunce Kristovy lásky

2-3x

Slunce Kristovy lásky
ať ozáří nás,     
oheň Svatého Ducha
ať zapálí nás.

Ať nedoutnáme jen,
ať nezhasíná den,
ve kterém se Jeho milost
oslavovat má.

Svatý Michaeli, Archanděli (P. Olejník)

Svatý Michaeli Archanděli, / opatruj nás v boji / proti zlobě a úkladům ďáblovým / budiž nám ochranou. / Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme, / a ty, kníže vojska nebeského, / uvrhni Satana a jiné duchy zlé, / kteří ke zkáze duší světem obcházejí, / božskou mocí do propasti pekelné. / Amen, Amen.

Pouze Ty

1. Pouze ty jsi mým pánem od věků,
duši mou sytíš silou zázraků,
tělo chlebem, celým nebem,
nepřestává zvučet sláva pro tvůj kříž.

2. Zrakem svým do duší nahlížíš,
neskrývám nic, všechno o mně víš,
dnem i nocí svojí mocí
všechno řídíš v širém světě, tvůrce náš.

3. Kdybych chtěl se před tvou tváří skrýt,
zas mě najdeš, abys mohl být
stále se mnou a já s tebou
plný štěstí při setkání s Bohem mým.

4. Ty jsi láska, smysl všedních dní,
cesta, pravda, život, smíření,
tebe hledám, hlavu zvedám,
jednou spatřím tvoji slávu, já to vím.

5. Pouze ty jsi mým pánem od věků,
duši mou sytíš silou zázraků,
tělo chlebem, celým nebem,
nepřestává zvučet sláva pro tvůj kříž.

Kdo sype déšť růží

R: Kdo sype déšť růží na žíznivou zem,
když ruku natáhneš, květ růže si vem.

1. Kdo sype déšť růží na tenhleten svět,
co z lásky se dává, se nevrací zpět.

R: 
2. Terezie malá květy rozdává,
bolesti se smála, radosti mává.

R: 
3. Kam padá déšť růží na vyprahlou zem,
promoknem na kůži, když do nebe jdem.

R

Chvalte služebníci

R: Chvalte služebníci,
chvalte Hospodina,
Jeho jméno haleluja.

1. /: Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných,
Bůh posílá slovo své. :/

2. /: Pán volá nás k sobě na Sión,
kde přebývá ve slávě své. :/

3. /: Tam děti tvé tančí radostí,
o jménu Tvém zpívají. :/

4. /: Kéž Boží lid slavně zvítězí,
vlož ruku svou na Sión. :/

5. /: Bůh otvírá stále náruč svou,
On přichází k těm, kdo hledají. :/

6. /: Bůh pro svůj lid žehná celou zem,
pokoj ať má Jeruzalém. :/

Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli

1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření, 
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření. 

R: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj, 
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.

2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu, 
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu. 

3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, 
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.

zpevnik1-12